ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขอบเขตการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขอบเขตการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
นักวิจัย : ณัฐพล อินทารักษ์
คำค้น : การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , การประปานครหลวง , การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745329959 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6599
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ด้วยกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และโครงสร้างทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะให้มาเป็น รัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดในระบบกฎหมายเอกชน โดยรัฐวิสาหกิจในรูปแบบ บริษัทดังกล่าวยังคงเป็นกิจการของรัฐและอยู่ในคำนิยามแห่งคำว่า รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณอยู่เช่นเดิม ดังนั้นมาตรา 26 แห่งกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจจึงได้บัญญัติรับรองให้อำนาจ สิทธิ และประโยชน์ที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยู่แต่เดิมตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือตามกฎหมายอื่นยังคงมี ผลใช้บังคับต่อไปกับรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทยังคงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ที่เป็นสิทธิพิเศษหรืออำนาจรัฐโดย เฉพาะของฝ่ายปกครองที่เอกชนไม่มีมาใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยกระบวน การแห่งกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจเป็นกฎหมายที่มีความมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่ จะนำรัฐวิสาหกิจไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่อไปในอนาคต บทบัญญัติในมาตรา 22 วรรคหน้า ประกอบกับ มาตรา 26 วรรคสอง แห่งกฎหมาย่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจจึงได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทมีรูปแบบ และวิธีในการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับเอกชน แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ต่าง ๆ เพียงเท่าที่จำเป็นแก่การ ดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ การควบคุมให้การใช้อำนาจทางกฎหมายเป็นไปโดยถูกต้องและการรักษาประโยชน์ของรัฐประกอบด้วย เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้การนำเอาการประปานครหลวงมาดำเนินกระบวนการ แปลงสภาพเป็นบริษัทตาม ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างดีและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติจึงควรหา แนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดถึงขอบเขตของการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังที่ได้ ดำเนินกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจต่อไป

บรรณานุกรม :
ณัฐพล อินทารักษ์ . (2548). ขอบเขตการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล อินทารักษ์ . 2548. "ขอบเขตการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล อินทารักษ์ . "ขอบเขตการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ณัฐพล อินทารักษ์ . ขอบเขตการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.