ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และการจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและมวลที่มีการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ของของเหลว-แก๊สที่ไหลตามกันในท่อที่วางในแนวดิ่ง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และการจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและมวลที่มีการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ของของเหลว-แก๊สที่ไหลตามกันในท่อที่วางในแนวดิ่ง
นักวิจัย : อนิรุธ ลวดทรง
คำค้น : Conjugate Gradient , DiscretePoissonEquation , Fast Fourier Transform , Message Passing Interface , TurbulenceModel , TwoPhaseFlow
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680151 , http://research.trf.or.th/node/2025
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการรวมแรงลอยตัว ซึ่งเกิดจากการแพร่ เนื่องจากอุณหภูมิ และความร้อนที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนและมวลแบบบังคับ ของของไหลที่มีการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ในช่องแนวดิ่ง โดยใช้การคำนวณเชิงตัวเลขวิเคราะห์ระบบของน้ำ – อากาศ ซึ่งฟิล์มน้ำมีการไหลเป็นแบบลามินาร์และมีอัตราการไหลต่าง ๆ ส่วนอากาศไหลลงมาแบบเทอร์บิวเลนท์ ตามทิศทางการไหลของฟิล์มน้ำโดยให้ความร้อนแก่ระบบ 2 แบบ คือให้อุณหภูมิผนังมีค่าคงที่ และได้รับฟลักซ์ความร้อนคงที่และใช้ Modified – low-Re-k-e model มาช่วยในการวิเคราะห์ส่วนที่เป็นเทอร์บิวเลนท์ หาค่าของการถ่ายเทความร้อนและมวล สัดส่วนมวลไอน้ำที่ระเหย พบว่าแรงลอยตัวจะทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนและมวลเพิ่มขึ้นและการใช้สมมติฐานที่ว่าฟิล์มมีความหนาน้อยมาก ๆ นั้น จะใช้ได้กับที่อัตราการไหลต่ำ ๆ เท่านั้น การศึกษาการแก้สมการปัวซังแบบวิยุตโดยใช้เกรเดียนท์สังยุคและผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็วในรูปแบบขนาน และทำการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีแบบขนาน เพื่อนำมาสร้างโปรแกรมการคำนวณพร้อมทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพหลังการคำนวณสมการปัวซงโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา Fortran และชุดคำสั่ง Massage Passing Interface (MPI) แล้วทำการประมวลผลโดยการกำหนดจำนวนหน่วยประมวลผลแตกต่างกันไปผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าถ้าขนาดของงานมีขนาดใหญ่พอ การเพิ่มจำนวนหน่วยประมวลผลจะทำให้งานนั้นเสร็จสิ้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น In this research, we study a detailed numerical analysis and method to investigate The turbulent mixed convection heat and masstransfer by simultaneously solving the conservatione quations for various transport processes in the liquid film and gas stream with interfacial matching conditions. The math- ematical model for this problem is simplified with the following assumptions. The gas flow is a two-dimensional and boundary layer type flow. Radiation heat transfer, viscous dissipation and other secondary effects are negligible. Consideration is given to a system with a low liquid mass flow rate. The inertia terms in the momentum equation of liquid film are small compared with the viscous term. The gas-liquid interface is in thermodynamic equilibrium. The turbulent viscosity is computed with k-ε turbulence model. Hence the transport equations for the turbulent kinetic and turbulent energy dissipation must be included in the analysis. A modified low-Reynolds-number k-ε model is adopted to estimate the usage of wall functions in the computation and thus to permit direct integration of transport equations to the gas-liquid interface. To study and solve system of the discrete Poisson equations using parallel conjugate gradient and Fast Fourier Transform. Then the process is analyzed step by step for writing a computer program. The efficiency of computing using parallel and sequential method, are also compared. The programs used for comparison are FORTRAN and Message Passing Interface(MPI)languages. The outcomes are gathered for different numbers of nodes. The result shows that for a large system of discrete Poisson equations, the more nodes there are, the faster the task done.

บรรณานุกรม :
อนิรุธ ลวดทรง . (2554). การวิเคราะห์และการจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและมวลที่มีการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ของของเหลว-แก๊สที่ไหลตามกันในท่อที่วางในแนวดิ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนิรุธ ลวดทรง . 2554. "การวิเคราะห์และการจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและมวลที่มีการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ของของเหลว-แก๊สที่ไหลตามกันในท่อที่วางในแนวดิ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนิรุธ ลวดทรง . "การวิเคราะห์และการจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและมวลที่มีการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ของของเหลว-แก๊สที่ไหลตามกันในท่อที่วางในแนวดิ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
อนิรุธ ลวดทรง . การวิเคราะห์และการจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและมวลที่มีการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ของของเหลว-แก๊สที่ไหลตามกันในท่อที่วางในแนวดิ่ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.