ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยม
นักวิจัย : ปิยะชาติ แสงอรุณ
คำค้น : ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน , การสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6602
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสร้างสไลด์-เทป ประกอบการสอนวิชาศิลปะในระดับมัธยมปีที่หนึ่ง 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างการสอนโดยใช้สไลด์-เทป กับการสอนด้วยการสาธิต ประกอบการสอน วิธีดำเนินการวิจัย สร้างสไลด์-เทป และทดสอบประสิทธิภาพ จากนั้นนำไปทดสอบกับประชากร 32 คน เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นความรู้ระดับเดียวกัน กลุ่มทดลอง 16 คน กลุ่มควบคุม 16 คน กลุ่มทดลองสอนโดยใช้สไลด์-เทป ประกอบการสอน กลุ่มควบคุมสอนโดยการใช้การสาธิตประกอบการสอนทำการวัดผลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยการทดสอบค่า t ผลการรวิจัย สไลด์-เทป เสียงที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ และผลการสอนทั้งสองแบบไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ควรจะมีการวิจัยซ้ำๆ ในระดับต่างๆ กัน เช่น ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 2. ควรลองทำการวิจัยการใช้โสตทัศนูปกรณ์ชนิดอื่นๆ ว่าจะแตกต่างกันจากการสาธิตจริงหรือไม่ เช่น ภาพยนตร์ เทปโทรทัศน์ เพื่อการเปรียบเทียบการใช้สไลด์-เทป 3. ทำการวิจัยต่อไปเพื่อพัฒนาชุดการสอนศิลปะที่ใช้โสตทัศนูปกรณ์สำหรับนักเรียนระดับต่างๆ กัน 4. วัดความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนว่าต่างกันหรือไม่ เพื่อใช้วิธีการสอนหรือโสตทัศนูปกรณ์ที่ต่างๆ กัน ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ 1. ถึงแม้ว่าการใช้สไลด์-เทป ประกอบการสอนมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากการใช้การสาธิตประกอบการสอน แต่การสอนโดยการใช้สไลด์-เทป จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิต จึงควรพิจารณาใช้สไลด์-เทป ประกอบการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาควิชาศิลปศึกษา 2. การปรับปรุงการเรียนการสอน ในสถาบันฝึกหัดครู เพื่อเตรียมครูให้ทราบถึงประโยชน์ของการสร้างและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในการสอนศิลปะให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 3. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการฝึกฝนให้นิสิตครู ได้มีทักษะในการสร้างและใช้โสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งสิ่งใหม่ๆ อื่นๆ 4. ผลการวิจัยอาจเป็นเครื่องชี้นำหรือเป็นเครื่องสนับสนุนวงการอุตสาหกรรมให้หันมาผลิตโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการสอนศิลปะมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ปิยะชาติ แสงอรุณ . (2526). การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะชาติ แสงอรุณ . 2526. "การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะชาติ แสงอรุณ . "การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ปิยะชาติ แสงอรุณ . การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.