ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุน ดนตรีไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุน ดนตรีไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลาง
นักวิจัย : อรวรรณ ขมวัฒนา , วันชัย ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์
คำค้น : ดนตรีไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , ดนตรี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6597
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนดนตรีไทย และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในส่วนกลาง วิธีดำเนินการวิจัย ได้ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรคือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของหลักสูตรใหม่ และใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากร คือผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนดนตรี ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในส่วนกลาง ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ วิชาดนตรีศึกษามีส่วนสนับสนุนดนตรีไทย โดยนักเรียนได้รับความรู้จากวิชาดนตรีศึกษาเน้นหนักทางทฤษฎีมากกว่าทางปฏิบัติ อุปสรรคในการเรียนการสอนดนตรีไทยในทรรศนะของอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารที่สำคัญที่สุดคือขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคของการเรียนดนตรีไทยของนักเรียนซึ่งต่างให้ข้อคิดเห็นว่าอุปสรรคที่สำคัญคือขาดเครื่องดนตรีที่จะฝึกซ้อม ขาดผู้สอนและสถานที่ สาเหตุจูงใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้นักเรียนเล่นดนตรีไทยเป็น คือ การที่มีพื้นฐานมาแต่เด็กๆ และพบว่าความถนัดในดนตรีไทยของอาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรีศึกษามีผลต่อการเล่นดนตรีไทยได้ของนักเรียนที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ดังนั้นในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนดนตรีไทยให้เฟื่องฟูนั้น ผู้บริหารการศึกษาควรให้ความสำคัญต่อดนตรีไทยโดยจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนให้มากขึ้น และควรเน้นการสอนวิชาดนตรีไทยทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม และโรงเรียนควรจัดหาอาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรีศึกษาที่ถนัดทางดนตรีไทยมาสอนนักเรียนด้วย

บรรณานุกรม :
อรวรรณ ขมวัฒนา , วันชัย ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์ . (2523). ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุน ดนตรีไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ขมวัฒนา , วันชัย ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์ . 2523. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุน ดนตรีไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ขมวัฒนา , วันชัย ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์ . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุน ดนตรีไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
อรวรรณ ขมวัฒนา , วันชัย ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์ . ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุน ดนตรีไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.