ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 93

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 93
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เลอสม สถาปิตานนท์
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , เลอสม สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ -- รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2549 -- รศ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน -- รางวัลเภสัชกรดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชีย -- สกลพงษ์ บูรณะวิทย์ -- ด.ญ.ฑาฐิษา ทองคำ -- International Program in Architecture -- ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม -- หน่วยวิจัยกฎหมายด้านสถาปัตยกรรม -- หน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ -- ศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านภาพ -- การสัมมนา เรื่อง อภิมหานครแห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 -

เวลา 33 นาที 38 วินาที

บทบาทการเรียนการสอน การวิจัยให้บริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เลอสม สถาปิตานนท์ . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 93.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เลอสม สถาปิตานนท์ . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 93".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เลอสม สถาปิตานนท์ . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 93."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เลอสม สถาปิตานนท์ . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 93. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.