ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , วินัย ดะห์ลัน
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์ -- งานฉลองครบรอบสิบห้าปี , โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รวมฯ , วินัย ดะห์ลัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6561
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อ.ณรงค์เดช สุรโฆษิต -- จามจุรีร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 30 -- รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน -- กายภาพบำบัด -- การแนะนำทางโภชนาการ -- คลินิกโรคอ้วน -- ธุรกิจด้านฮาลาล -- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ -- การให้บริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่

เวลา 35 นาที 28 วินาที

15 ปี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ กับการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , วินัย ดะห์ลัน . (2549). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , วินัย ดะห์ลัน . 2549. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , วินัย ดะห์ลัน . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , วินัย ดะห์ลัน . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.