ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการออกแบบประสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการออกแบบประสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
นักวิจัย : นัฐพล จิรัฐติกาลกิจ
คำค้น : อาคารสาธารณะ , การอนุรักษ์พลังงาน , การออกแบบสถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน , การออกแบบประสานระบบ , ความร้อน -- การถ่ายเท , ความชื้น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร บุญญาธิการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741752512 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6549
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ความต้องการใช้สอยอาคารในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างมาก ทั้งในแง่พื้นที่ใช้สอย ระบบประกอบอาคารและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการออกแบบอาคารที่ต้องมีการประสานระบบต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากกว่าการออกแบบอาคารที่ไม่คำนึงถึงการประสานระบบซึ่งก่อให้เกิดผลเสียด้านการใช้พลังงาน งบประมาณ และระยะเวลาก่อสร้างนานเกินจำเป็น เหตุนี้ การศึกษาวิจัยจึงนำเสนอแนวทางการออกแบบประสานระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคาร โดยมุ่งเน้นการศึกษาหาตัวแปรและแสดงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลในการใช้พลังงาน ร่วมกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลจากการประยุกต์ใช้ในการออกแบบสำหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็กที่เป็นอาคารตัวอย่างซึ่งมีขนาดเหมาะสมและมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการประสานระบบครบถ้วน ตัวแปรและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานที่ทำการศึกษาวิจัย ได้แก่ การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ การใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ โดยนำตัวแปรเหล่านี้มาจัดกลุ่มเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์การใช้พลังงานด้วยโปรแกรมโอทีทีวี เวอร์ชั่น 1.0เอ (OTTVEE Version 1.0a) ผลที่ได้นำมาหาแนวทางในการออกแบบประสานระบบ และทดสอบประยุกต์ในการออกแบบเพื่อแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเปรียบเทียบกับอาคารสาธารณะขนาดเล็กที่มีขนาดใกล้เคียงกันซึ่งออกแบบด้วยวิธีทั่วไปและมีการใช้งานที่เหมือนกัน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มตัวแปรต่างๆ มีอิทธิพลต่อการประหยัดพลังงานในอาคารแตกต่างกันดังนี้สภาพแวดล้อมช่วยลดพลังงานลงได้ 59.5 เปอร์เซ็นต์ การออกแบบอาคารและระบบประกอบอาคารลดลงได้ 58.87 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับอาคารทั่ว เป็นต้น สำหรับการใช้งานอาคารซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ พบว่าหากใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบจะเป็นผลดี ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบในการออกแบบพบว่า การออกแบบที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดและประสานระบบเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมดได้ถึง 3.1 เท่าเมื่อเทียบกับอาคารที่ใช้เทคนิคการออกแบบทั่วไปโดยที่ค่าการก่อสร้างเท่าเดิม และผลจากการวิเคราะห์ตามมาตรฐานของอาคารพบว่า ค่าการถ่ายเทความร้อนของผนัง (OTTV) ลดลง 60.0 เปอร์เซ็นต์ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา (RTTV) ลดลง 91.42 เปอร์เซ็นต์ และการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างลดลง 42.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำมาคิดค่าไฟฟ้าพบว่าสามารถประหยัดลงได้ ประมาณ 196,650 บาทต่อปี ดังนั้นแนวทางการออกแบบประสานระบบจึงเป็นอีกแนวทางไปสู่อาคารที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ด้วยสถาปิกที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปร และระบบอาคารต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อสามารถออกแบบประสานระบบได้อย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม :
นัฐพล จิรัฐติกาลกิจ . (2546). แนวทางการออกแบบประสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัฐพล จิรัฐติกาลกิจ . 2546. "แนวทางการออกแบบประสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัฐพล จิรัฐติกาลกิจ . "แนวทางการออกแบบประสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นัฐพล จิรัฐติกาลกิจ . แนวทางการออกแบบประสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.