ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
นักวิจัย : ชวลิต ขจรจำนรรจ
คำค้น : กฎหมายทะเล , การบังคับใช้กฎหมาย , เขตเศรษฐกิจจำเพาะ , เขตเศรษฐกิจ -- ไทย , อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชุมพร ปัจจุสานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741742444 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6509
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ถือเป็นอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่มีความสำคัญ ในเรื่องที่เกี่ยวกับทะเล เนื่องจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนดสิทธิ หน้าที่และขอบเขตอำนาจของรัฐ ที่เป็นภาคีไว้มากที่สุดฉบับหนึ่ง และอนุสัญญาฉบับนี้มี 149 ประเทศทั่วโลกที่ได้ให้การยอมรับ โดย การให้สัตยาบันตามอนุสัญญาฉบับนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งที่จะศึกษาหลักการบังคับใช้กฎหมายใน เขตเศรษฐกิจจำเพาะตามที่อนุสัญญาฉบับนี้กำหนดไว้เป็นสำคัญ เพื่อดำเนินการหาแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้มากที่สุด หากประเทศ ไทยจะต้องมีการให้สัตยาบันตามอนุสัญญาฉบับนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ผู้เขียน ได้เสนอไปก็จะสามารถนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยได้ในเรื่องดังกล่าวนี้ ผลจากการศึกษาพบว่า กฎหมายของประเทศไทยบางฉบับได้กำหนดขอบเขตอำนาจกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายไว้อย่างเพียงพอตามสิทธิที่ประเทศไทยพึงจะมีได้ในเขต เศรษฐกิจจำเพาะ แต่กฎหมายของประเทศไทยบางฉบับไม่ได้กำหนดขอบเขตอำนาจกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายไว้อย่างเพียงพอเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้อาจจะส่งผลให้ ประเทศไทย อาจจะมีปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของ ประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยควรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับ ใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะนี้ให้มีความสอบดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ฉบับนี้ให้มากที่สุด

บรรณานุกรม :
ชวลิต ขจรจำนรรจ . (2548). บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวลิต ขจรจำนรรจ . 2548. "บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวลิต ขจรจำนรรจ . "บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ชวลิต ขจรจำนรรจ . บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.