ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบ และประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบ และประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
นักวิจัย : โกวิทย์ พวงงาม
คำค้น : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การตรวจสอบและประเมิน , นวัตกรรมท้องถิ่น , อปท
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/7593
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปริหารจัดการที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมิน กับประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่น รวมทั้งการจัดลำดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน สมควรที่จะได้รับรางวัล ระเบียบวิธีการประเมินเป็นการลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละจังหวัด จำนวน 404 แห่ง เพื่อตรวจสอบเอกสารข้อมูลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน โดยการสุ่มตรวจ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ตรวจสอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2) ตรวจสอบช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 3) การนำผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปรับปรุงและพัฒนางาน 4) ตรวจสอบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 5) ตรวจสอบการกำหนดขั้นตอนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 6) ตรวจสอบการจัดทำบัญชีเรื่องราวร้องทุกข์และรายงานผลการแก้ไขปัญหา กับการตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่เป็นการคิดค้นขึ้นใหม่ สร้างขึ้นใหม่ หรือเป็นโครงการที่พัฒนา ต่อยอด ดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ จนเกิดมูลค่าที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ผลการประเมิน อปท.ที่ผ่านการประเมินในระดับจังหวัดโดยคณะทำงานจังหวัด (Core Team) ประจำปี 2555 จำนวน 404 แห่ง พบว่า มีเพียง 204 แห่งที่มีความพร้อมและประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติราชการ และตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งผลการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทั้ง 6 ด้าน พบว่า อปท. ร้อยละ 47 มีการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านการมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยจัดคอมพิวเตอร์และระบบ Internet ให้บริการประชาชนในการสืบค้นข้อมูล มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย มีการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรโดยได้นำผลการประเมินมาปรับปรุง มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์หลากหลายช่องทาง และมีการจัดทำบัญชีเรื่องราวร้องทุกข์และดำเนินการแก้ไข รวมทั้ง อปท.ขนาดใหญ่บางแห่งมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมี อปท. ร้อยละ 53 ที่มีจุดอ่อนต้องปรับปรุงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลให้พร้อมใช้งานได้ ข้อมูลที่ อปท.เผยแพร่แก่ประชาชนยังไม่เป็นปัจจุบัน บาง อปท. ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และไม่ได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนางาน ในส่วนการรับเรื่องราวร้องทุกข์พบว่าแม้ว่าทุก อปท.จะทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์และดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่เรื่องที่ดำเนินการแก้ไขไม่ค่อยตรงกับเรื่องราวร้องทุกข์ ในส่วนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ พบว่า อปท.ขนาดเล็กมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) น้อย เพราะมีปัญหาเรื่องสถานที่คับแคบและงบประมาณจำกัด ผลการตรวจประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่น พบว่า การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นของ อปท. แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็น อปท.ที่มีโครงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ริเริ่มใหม่ เช่น ตัวอย่างโครงการหมู่บ้านก่อการดีโดยให้ชุมชนบริหารจัดการตนเอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการประติมากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองกระบี่ กลุ่มที่ 2 เป็น อปท.ที่มีโครงการต่อยอดจากโครงการที่ทำอยู่แล้ว นำมาพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เช่น ตัวอย่างโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ต่อยอดจากโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุครบวงจร เทศบาลนครนนทบุรี กลุ่มที่ 3 กลุ่ม อปท.ที่มีโครงการส่วนใหญ่ มักเป็นงานประจำ (Routine) ซึ่งมีความเข้าใจความเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นคลาดเคลื่อน เข้าใจไม่ถูกต้อง เช่น เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานบุญ งานประเพณี ข้อเสนอแนะ การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 ให้ถือเป็นบทเรียนรู้ในการประเมินตนเองของ อปท.แต่ละแห่งว่ามีจุดเด่น จุดบกพร่องอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อๆไป และให้พัฒนาระบบการทำงานภายในของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้ อปท.พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการต่อยอดเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ หรือเป็นโครงการที่คิดใหม่ ริเริ่มใหม่ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ

The research project titled “Assessment of Local Administrative Organizations with Good Governance” has the objective to assess local administrations (LAOs) by using the template for evaluating the operations of the assessed LAO, assessing the projects or activities that are considered as local innovations, and checking the rank of LAOs that pass the assessment and deserve the award. The assessment methodology incorporates a field study on LAOs of each province. These LAOs have to pass the assessment of their operations. The total number of the participating LAOs is 404. The assessment is a documentary one that focus on 6 aspects, namely, 1) the assessment of the information center of each LAO, 2) the assessment of public relations channels through which the news is publicized, 3) the application of the assessment results to the improvement and development of operation, 4) the assessment of grievance reception, 5) the assessment of the determination of steps included in the one-stop service, and 6) the assessment of the listing of received grievances and report on solutions to problems in the grievances and report on solutions to problems in the grievances. The assessment focuses on the projects or activities that are local innovations invented or created by the locals or expanded or developed from existing ideas until they are publicly beneficial and accepted by the communities. The results from the assessment of LAOs in the provincial level by the core team of each province in 2014 reveal that 204 of all the 404 LOAs are ready for the assessment and express their request for receiving the assessment of their operations. The findings from such assessment of the operations on the bases of the 6 aspects indicate that 47% of the assessed LAOs provide services to facilitate their people by establishing their information centers with computers and internet access for the users to search for information, publicize news and information through various channels, evaluate themselves in order to use the results from the evaluations to improve their operations, have many channels through which people can file their grievances and list the received grievances and solve them. Some of bid LAOs also establish one-stop service centers. However, there are 53% of the assessed LAOs that show weaknesses that need improvements. Such weaknesses concern the prompt functionality of equipments/tools in their information centers and the out-of-date publicized information. Some LAOs do not evaluate their operations nor do they apply the findings from the evaluation to the improvement of their operations Concerning the receipt of grievances, it is discovered that although all of the assessed LAOs make the received grievances lists and solve them, the problem solving operations do not tackle the problems reported in the grievances. As for problem solving operations do not tackle the problems in the grievances. As for the one-stop service centers, it is found out that small LAOs scarcely provide one-stop services due to the limitations of the space in their offices and budgets. The assessment of projects or activities that are considered as local innovations leads to the discovery that LAOs operations that concern local innovations can be classified into 3 groups. The first group is the group of LAOs with projects to create innovations such as the Goodness Village for Community’s Self Management Project by Maehongsorn Provicial Administrative Organization and the Sculpture to Support Tourism by the Municipality of Krabi. The second group is the of LAOs that expand the projects they have already initiated in order to create new things such as the University for the Elder project by the Hua Ngom Tambon (Sub-District) Administrative Organization which is the expansion of the School for the Elder project, and the Complete Development for the Elder project by Nonthaburi Municipality. The third group is the group of LAOs with routine projects which reflect that they have misunderstood the concept of local innovations such as the projects that concern annual festivals or merit making ceremony. The first suggestion for the assessment of Local Administrative Organizations with good governance of 2014 are that this assessment should be deemed as the lesson through which LAOs can learn about their self assessment in order to understand their strengths and weaknesses. This understanding can be applied to the developments in latter years. It is also suggested that the internal operational systems of LAOs need improvement that can boost the effectiveness of LAOs efficiency and effectiveness. The other suggestion is that LAOs should develop their projects in order to expand their operations, or design and initiate new projects that are unique and widely accepted.

บรรณานุกรม :
โกวิทย์ พวงงาม . (2556). การตรวจสอบ และประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
โกวิทย์ พวงงาม . 2556. "การตรวจสอบ และประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
โกวิทย์ พวงงาม . "การตรวจสอบ และประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556. Print.
โกวิทย์ พวงงาม . การตรวจสอบ และประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2556.