ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในคำพิพากษาศาลชั้นต้น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มความคิดที่เป็นความรับผิดในตัวเอง และกลุ่มความผิดที่กฎหมายบัญญัติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในคำพิพากษาศาลชั้นต้น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มความคิดที่เป็นความรับผิดในตัวเอง และกลุ่มความผิดที่กฎหมายบัญญัติ
นักวิจัย : สุรพล ศุขอัจจะสกุล
คำค้น : ผู้พิพากษา , ศาลชั้นต้น , คำพิพากษาศาล , อาชญาวิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญยง ชื่นสุวิมล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741758529 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาและการศึกษาวิชาอาชญาวิทยาในระดับมหาวิทยาลัยว่ามีผลต่อการใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาหรือไม่ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร จำนวน 156 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผู้พิพากษาที่มีอาวุโส รวม 5 ราย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) และทดสอบด้วยสถิติ T-Test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะตามตัวแปรที่ศึกษาใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าเหตุที่ไม่มีความแตกต่างเพราะศาลพยายามที่จะให้ผลคำพิพากษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยกำหนดแนวมาตรฐานโทษในยี่ต๊อก และยังถูกตรวจสอบโดยศาลสูง นอกจากนั้นระบบกระบวนพิจารณาตามกฎหมายไทยไม่เปิดโอกาสให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประวัติของผู้กระทำผิดเข้าสู่สำนวนเพราะถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น ทำให้ผู้พิพากษาและองค์คณะไม่สามารถนำทฤษฎีอาชญาวิทยามาประยุกต์ใช้ในคำพิพากษาของศาลได้

บรรณานุกรม :
สุรพล ศุขอัจจะสกุล . (2546). การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในคำพิพากษาศาลชั้นต้น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มความคิดที่เป็นความรับผิดในตัวเอง และกลุ่มความผิดที่กฎหมายบัญญัติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรพล ศุขอัจจะสกุล . 2546. "การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในคำพิพากษาศาลชั้นต้น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มความคิดที่เป็นความรับผิดในตัวเอง และกลุ่มความผิดที่กฎหมายบัญญัติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรพล ศุขอัจจะสกุล . "การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในคำพิพากษาศาลชั้นต้น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มความคิดที่เป็นความรับผิดในตัวเอง และกลุ่มความผิดที่กฎหมายบัญญัติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สุรพล ศุขอัจจะสกุล . การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในคำพิพากษาศาลชั้นต้น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มความคิดที่เป็นความรับผิดในตัวเอง และกลุ่มความผิดที่กฎหมายบัญญัติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.