ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอล
นักวิจัย : นงเยาว์ จินดาสวัสดิ์
คำค้น : ยูเอ็มแอล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , การโปรแกรมเชิงวัตถุ , การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ , ซอฟแวร์ -- การวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรศิริ หมื่นไชยศรี , นครทิพย์ พร้อมพูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741743149 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6489
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุและความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุจากแผนภาพคลาสและแผนภาพซีเควนซ์จำนวน 18 มาตรวัด เพื่อสร้างโมเดลการทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำนายได้ 3 ระดับ คือ ระดับยากปานกลาง และง่าย จากนั้นทำการออกแบบและทำการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสร้างโมเดลการทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ระบบที่นำมาใช้ในการทดลองจำนวน 40 ระบบ แบ่งออกเป็น ระบบที่ใช้เป็นข้อมูลสอนสำหรับการสร้างโมเดลการทำนายจำนวน 35 ระบบ และระบบที่ใช้เป็นข้อมูลทดสอบสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลจำนวน 5 ระบบ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการคำนวณมาตรวัดและทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาจาวา ซึ่งข้อมูลนำเข้าสำหรับเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นได้จากการสร้างแผนภาพคลาสและแผนภาพซีเควนซ์ด้วยโปรแกรมเรชันเนลโรสและแปลงแผนภาพให้อยู่ในรูปของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลด้วยโปรแกรมยูนิซิสโรสเอ็กซ์เอ็มแอล ผลการทดลองพบว่ามาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ มีจำนวน 14 มาตรวัด ได้แก่ มาตรวัด NC ANAUW ANMUW ANAsso NaggH MaxHAgg NGenH MaxDIT NOS WMBO ANRM ANDM ANET และ ANCM จากการตรวจสอบความถูกต้องในการทำนายของโมเดลการทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ได้ พบว่าระบบจำนวน 3 ระบบจาก 5 ระบบสามารถทำนายอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้อง คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
นงเยาว์ จินดาสวัสดิ์ . (2546). การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงเยาว์ จินดาสวัสดิ์ . 2546. "การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงเยาว์ จินดาสวัสดิ์ . "การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นงเยาว์ จินดาสวัสดิ์ . การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.