ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาค่าตัวประกอบแก้ไขความชื้นของการทดสอบแรงดันวาบไฟตามผิวรูปคลื่นฟ้าผ่าและการทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ค่า h/alpha เกินกว่า 15 g/m[superscript 3]

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาค่าตัวประกอบแก้ไขความชื้นของการทดสอบแรงดันวาบไฟตามผิวรูปคลื่นฟ้าผ่าและการทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ค่า h/alpha เกินกว่า 15 g/m[superscript 3]
นักวิจัย : อุดม คลอดกลาง
คำค้น : ความชื้นสัมพัทธ์ , ไฟฟ้าแรงสูง , ฉนวนไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมสัน เพ็ชรรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745311723 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6485
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการศึกษาผลกระทบของความชื้นในอากาศที่มีต่อแรงดันวาบไฟตามผิว อิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐาน 1.2/50 ms และกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดต่าง โดยอ้างอิงการทดสอบ และการติดตั้งตามมาตรฐาน IEC 60060-1, IEC 60383-1 และ IEC 60168 ผลการทดสอบหาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงดันวาบไฟตามผิวกับความขึ้นสัมบูรณ์ต่อความหนาแน่นอากาศสัมพันธ์ (h/delta) ที่ได้จะนำ ไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาค่าตัวประกอบแก้ไขความขึ้นในช่วงที่ค่า (h/delta) สูงกว่า 15 g/m3 ซึ่งเป็นสภาพอากาศโดยทั่วไปในประเทศไทย จากการทดลองพบว่า ในช่วงที่ค่า h/delta สูงกว่า 15 g/m3 อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันวาบไฟตามผิวมีค่าน้อยลง เมื่อค่า h/delta มีค่าสูงขึ้นตัวประกอบ แก้ไขความชื้นตามสมการที่มาตรฐาน IEC กำหนดไม่สามารถใช้กับช่วง h/delta สูงกว่า 15 g/m3 ซึ่งใน วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอค่าดังกล่าวที่ได้จากการทดลองในช่วงหนึ่งปีระหว่าง มกราคม 2547 ถึง มกราคม 2548

บรรณานุกรม :
อุดม คลอดกลาง . (2548). การหาค่าตัวประกอบแก้ไขความชื้นของการทดสอบแรงดันวาบไฟตามผิวรูปคลื่นฟ้าผ่าและการทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ค่า h/alpha เกินกว่า 15 g/m[superscript 3].
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม คลอดกลาง . 2548. "การหาค่าตัวประกอบแก้ไขความชื้นของการทดสอบแรงดันวาบไฟตามผิวรูปคลื่นฟ้าผ่าและการทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ค่า h/alpha เกินกว่า 15 g/m[superscript 3]".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม คลอดกลาง . "การหาค่าตัวประกอบแก้ไขความชื้นของการทดสอบแรงดันวาบไฟตามผิวรูปคลื่นฟ้าผ่าและการทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ค่า h/alpha เกินกว่า 15 g/m[superscript 3]."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อุดม คลอดกลาง . การหาค่าตัวประกอบแก้ไขความชื้นของการทดสอบแรงดันวาบไฟตามผิวรูปคลื่นฟ้าผ่าและการทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ค่า h/alpha เกินกว่า 15 g/m[superscript 3]. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.