ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นักวิจัย : ศุภมาส ศิริกุล
คำค้น : การจ่ายพลังงานไฟฟ้า , ตำแหน่งฟอลต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745329509 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นการจำแนกข้อมูลเหตุการณ์การแปรเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาสั้นแบบอัตโนมัติที่ได้จากเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับ 22 kV ค่าแรงดันประสิทธิผลได้จากการคำนวณ และปรับปรุงค่าโดย UNIPOWER PQSecure ทุก ๆ ครึ่งรอบเงื่อนไขที่ใช้ในการจำแนกเหตุการณ์เหล่านี้ คือ การแปรเปลี่ยนของขนาดแรงดันและขนาดกระแส ช่วงเวลาที่เกิด การกลับค้นของขนาดแรงดันและขนาด กระแสหลังจากที่เกิดแรงดันตกช่วงสั้น สาเหตุและตำแหน่งที่เกิดฟอลต์ และหน้าต่างเวลา 1 นาที ใน วิทยานิพนธ์นี้มี 3 ขั้นตอนในการหาผลการจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ ขั้นตอนแรกเป็นการจำแนกสาเหตุ และตำแหน่งที่เกิดฟอลต์ของแต่ละเหตุการณ์ โดยแบ่งเหตุการณ์เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ "Fault & Downstream" "Fault & Upstream" "Interruption & Downstream" "Interruption & Upstream" "Not Falut & NA." และ "Not Group" ในแต่ละเหตุการณ์สามารถประเมินได้ทั้งขนาด ระยะเวลา ระยะเวลาระหว่าง Shot สาเหตุ และตำแหน่งที่เกิดฟอลต์ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถจำแนกเหตุการณ์ได้ถูกต้องสูงกว่า 80% ของข้อมูลที่บันทึกใน 1 ปี ขั้นตอนที่ 2 นำเฉพาะเหตุการณ์แปรเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาสั้นที่เป็น "Fault & Downstream" มาวิเคราะห์หารูปแบบพัฒนาการของแรงดันและฟอลต์ในแต่ละเหตุการณ์ ผลการวิเคราะห์ นำเสนอเป็นผลการจำแนกเชิงสถิติ ได้แก่ ตารางสรุปรูปแบบพัฒนาการของแรงดันและฟอลต์ ขั้นตอน สุดท้ายเป็นการคำนวณหาสถิติค่ากระแสฟอลต์จากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ กระแสกราวด์ฟอลต์ กระแสเฟสฟอลต์ที่ไม่มีการพัฒนาต่อเฉพาะฟอลต์แบบ 2L และ 3L กระแสเฟสฟอลต์ที่มีการพัฒนา ต่อที่เริ่มต้นจาก 1LG และ 2LG ผลการวิเคราะห์นี้สามารถใช้ในการป้องกันความรุนแรงจากการเกิด การแปรเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาสั้นที่มีสาเหตุจากพัฒนาการของฟอลต์ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางปรับปรุงคุณภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่าย โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถจัดการกับ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยลดเวลาในการคำนวณและทรัพยากรบุคคล โดยการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล SQL และ Delphi 7

บรรณานุกรม :
ศุภมาส ศิริกุล . (2548). การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภมาส ศิริกุล . 2548. "การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภมาส ศิริกุล . "การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศุภมาส ศิริกุล . การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.