ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
นักวิจัย : สุดารัตน์ เฟื่องวิทยากุล
คำค้น : ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) , อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , นันทพร ลีลายนกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741739796 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6452
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบระบบจัดการองค์ความรู้ของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเย็บ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 2) รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นฐานความรู้เบื้องต้นสำหรับกระบวนการเย็บ และ 3) ประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดของระบบผู้เชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับฐานความรู้และองค์ความรู้ที่มี ขั้นตอนหลักในการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการเย็บจากโรงงานตัวอย่าง 4 โรงงาน โดยเน้นที่ปัญหาเชิงเทคนิคภายในกระบวนการ 2) ออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของปัญหาที่วิเคราะห์ได้ 3) สร้างโครงสร้างฐานความรู้ของข้อมูลส่วนต่างๆ ตามลักษณะของข้อมูลจริง 4) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญกับข้อมูลที่มี และ 5) แปลงข้อมูลในส่วนที่สามารถประยุกต์ใช้กับระบบผู้เชี่ยวชาญได้เข้าสู่โปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญ ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยคือ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลตามโครงสร้างฐานข้อมูลของกระบวนการเย็บ ฐานความรู้ตั้งต้นสำหรับนำไปขยายผลต่อ และแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคของกระบวนการเย็บที่สามารถนำไปประยุกต์กับกระบวนการอื่นๆ หรืออุตสาหกรรมอื่นได้

บรรณานุกรม :
สุดารัตน์ เฟื่องวิทยากุล . (2548). การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดารัตน์ เฟื่องวิทยากุล . 2548. "การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดารัตน์ เฟื่องวิทยากุล . "การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุดารัตน์ เฟื่องวิทยากุล . การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.