ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นักวิจัย : โสภิตา กีรติอุไร
คำค้น : เภสัชกรรมคลินิก , การบริบาลทางเภสัชกรรม , เด็ก -- โรค -- การรักษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิฤดี เหมะจุฑา , รัตนาพร ภิญโญสโมสร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741755899 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพสำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยทำการศึกษาในหอผู้ป่วยเด็กเล็ก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ถึง 30 มกราคม 2547 ประชากรตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยในรับใหม่ ณ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก การดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมตามรูปแบบที่กำหนดประกอบด้วย การติดตามการใช้ยาโดยการค้นหา แก้ไข หรือป้องกันปัญหาจากการใช้ยา บริการสืบค้นข้อมูลด้านยา การให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผลการยอมรับจากแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ดูแลผู้ป่วย เวลาที่เภสัชกรใช้ในแต่ละขั้นตอนในการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทั้ง สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรม ผลการวิจัยพบว่าในช่วงเวลาที่ศึกษาเภสัชกรสามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเด็ก 119 ราย โดยสามารถค้นหาปัญหาจากการใช้ยาตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งหมด 173 ปัญหา ในผู้ป่วย 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.3 ของผู้ป่วยที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม ปัญหาจากการใช้ยาที่พบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ปัญหาต่อผู้ป่วย 1 ราย ปัญหาจากการใช้ยาที่พบได้บ่อย คือ ความคลาดเคลื่อนทางยาจำนวน 39 ปัญหา (ร้อยละ 22.54) การได้รับขนาดยาที่สูงเกินไป 29 ปัญหา (ร้อยละ 16.76) การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา 27 ปัญหา (ร้อยละ 15.61) และการได้รับขนาดยาที่ต่ำเกินไป 25 ปัญหา (ร้อยละ 14.45) ตามลำดับ เภสัชกรให้ข้อเสนอแนะทั้งหมด 205 ครั้ง จำนวนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับปัญหาจากการใช้ยา 134 ครั้ง ในจำนวนนี้เป็นการให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนขนาดยามากที่สุด อัตราการยอมรับข้อเสนอแนะจากทีมสหสาขาวิชาชีพพบว่า เห็นด้วยทั้งหมดร้อยละ 85.82 เห็นด้วยบางส่วนร้อยละ 2.99 และไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะร้อยละ 11.19 เวลาที่เภสัชกรใช้ในการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมมีค่าเฉลี่ยประมาณ 40.9 นาทีต่อผู้ป่วย 1 ราย เมื่อนำมาคำนวณหาความต้องการกำลังคนเภสัชกรในการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยเด็กเล็กมีค่าเท่ากับ 0.83 คน ส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของแพทย์ 10 ราย พยาบาล 16 ราย และเภสัชกร 2 ราย เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้วยกับบทบาทของเภสัชกรที่มีต่อการติดตามความคลาดเคลื่อนในกระบวนการใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา และการจัดทำแบบบันทึกการใช้ยาของผู้ป่วย ในส่วนของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการดำเนินงานของเภสัชกรในทีมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 82.14

บรรณานุกรม :
โสภิตา กีรติอุไร . (2546). การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิตา กีรติอุไร . 2546. "การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิตา กีรติอุไร . "การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
โสภิตา กีรติอุไร . การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.