ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดเคราตินจากขนไก่เพื่อใช้ตกแต่งหน่วงไฟสำหรับผ้าฝ้าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดเคราตินจากขนไก่เพื่อใช้ตกแต่งหน่วงไฟสำหรับผ้าฝ้าย
นักวิจัย : ธนาวัฒน์ ชัยวุฒินันท์
คำค้น : ผ้าฝ้าย -- สมบัติทางความร้อน , เคราติน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สิรีรัตน์ จารุจินดา , กาวี ศรีกูลกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732325 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6441
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การสกัดเคราตินจากขนไก่สามารถทำได้โดยการใช้ 2-เมอร์แคปโตเอทานอลในสารละลายยูเรีย สารละลายเคราตินที่สกัดได้จะถูกนำไปตกแต่งหน่วงไฟบนผ้าฝ้าย จากนั้นนำผ้าฝ้ายที่ตกแต่งหน่วงไฟด้วยเคราตินไปศึกษาพฤติกรรมและอัตราการลุกลามของเปลวไฟในแนวตั้งและแนว 45 องศา หาค่า LOI และศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA ในบรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน การสกัดเคราตินจากขนไก่ด้วย 2-เมอร์แคปโตเอทานอลความเข้มข้น 125 มิลลิโมลาร์และสารละลายยูเรียความเข้มข้น 8 โมลาร์ ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เป็นภาวะที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากสามารถสกัดเคราตินได้สูงถึง 69.30 เปอร์เซ็นต์ จากการทดสอบความสามารถในการหน่วงไฟพบว่า เมื่อความเข้มข้นของสารละลายเคราตินที่ใช้ในการตกแต่งหน่วงไฟเพิ่มขึ้นจะทำให้ผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งด้วยสารละลายเคราตินมีประสิทธิภาพในการหน่วงไฟเพิ่มขึ้น กล่าวคือจะมีค่า LOI เพิ่มขึ้นเท่ากับ 27.5-30.0 พื้นที่ที่เกิดการเผาไหม้น้อยลง เปลวไฟดับได้เอง และมีอัตราการลุกลามของเปลวไฟลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งหน่วงไฟ จากการศึกษาสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA พบว่าผ้าฝ้ายที่ตกแต่งหน่วงไฟด้วยสารละลายเคราตินที่สกัดจากขนไก่เกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ตกแต่งหน่วงไฟ และจะมีปริมาณถ่านคาร์บอนเหลืออยู่ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสมากขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารละลายเคราตินเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองสรุปได้ว่าสารละลายเคราตินที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 12.80 กรัมต่อลิตรขึ้นไปเหมาะสมต่อการนำมาตกแต่งหน่วงไฟผ้าฝ้ายให้มีประสิทธิภาพในการหน่วงไฟที่ดี

บรรณานุกรม :
ธนาวัฒน์ ชัยวุฒินันท์ . (2545). การสกัดเคราตินจากขนไก่เพื่อใช้ตกแต่งหน่วงไฟสำหรับผ้าฝ้าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนาวัฒน์ ชัยวุฒินันท์ . 2545. "การสกัดเคราตินจากขนไก่เพื่อใช้ตกแต่งหน่วงไฟสำหรับผ้าฝ้าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนาวัฒน์ ชัยวุฒินันท์ . "การสกัดเคราตินจากขนไก่เพื่อใช้ตกแต่งหน่วงไฟสำหรับผ้าฝ้าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ธนาวัฒน์ ชัยวุฒินันท์ . การสกัดเคราตินจากขนไก่เพื่อใช้ตกแต่งหน่วงไฟสำหรับผ้าฝ้าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.