ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แบบจำลองฟันในทันตกรรมจัดฟันด้วยคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แบบจำลองฟันในทันตกรรมจัดฟันด้วยคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : อัญจิดา ทองทิอัมพร
คำค้น : ฟัน -- ฐานข้อมูล , ทันตกรรมจัดฟัน -- ฐานข้อมูล , ฟัน -- แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ , ทันตกรรมจัดฟัน -- แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กนก สรเทศน์ , พรทิพย์ ชิวชรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741741561 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6427
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถสืบค้นได้และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยในการวิเคราะห์แบบจำลองฟัน ซึ่งมีวิธีวิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ขนาดฟันด้วยวิธีวิเคราะห์ของบอลตัน ซึ่งเป็นวิธีที่ทันตแพทย์จัดฟันส่วนใหญ่นิยมใช้ และมีประโยชน์ในการวางแผนการรักษา การทำนายผลรวมของขนาดฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งและฟันกรามน้อยซี่ที่สองในฟันชุดผสม การวิเคราะห์ขนาดของแนวโค้งฟันซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานของคนไทยและคนผิวขาวได้ รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อที่สำหรับการเรียงตัวของฟันด้วย เพื่อผู้ใช้สามารถเลือกให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งมีแฟ้มรูปภาพของผู้ป่วย ที่มีการแบ่งแยกจัดเก็บอย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งรูปภาพใบหน้าผู้ป่วย รูปภาพในช่องปากผู้ป่วย และรูปภาพแบบจำลองฟัน พร้อมกันนี้ได้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการจัดแบ่งความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลควรมี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเก็บข้อมูลแบบจำลองฟันในคอมพิวเตอร์ของ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้มีการจัดเก็บแบบจำลองฟันสามมิติต่อไป

บรรณานุกรม :
อัญจิดา ทองทิอัมพร . (2546). การวิเคราะห์แบบจำลองฟันในทันตกรรมจัดฟันด้วยคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญจิดา ทองทิอัมพร . 2546. "การวิเคราะห์แบบจำลองฟันในทันตกรรมจัดฟันด้วยคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญจิดา ทองทิอัมพร . "การวิเคราะห์แบบจำลองฟันในทันตกรรมจัดฟันด้วยคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อัญจิดา ทองทิอัมพร . การวิเคราะห์แบบจำลองฟันในทันตกรรมจัดฟันด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.