ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
นักวิจัย : ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
คำค้น : citation index , Database , tci , ฐานข้อมูล , วารสารวิชาการ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=JSG47O0001 , http://research.trf.or.th/node/1985
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทคัดย่อ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย (ฐานข้อมูล TCI) พร้อมทั้งรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ.2545-2549 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 – 30 มิถุนายน 2550 ผลจากการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ปัจจุบันฐานข้อมูล TCI มีวารสารในฐานข้อมูลจำนวน 166 รายการ และมีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 จำนวน 21,184 บทความ โดยมีปริมาณการอ้างอิงเท่ากับ 9,555 ครั้ง คิดเป็นอัตราส่วนที่ถูกอ้างอิงเท่ากับ 0.451 ครั้ง/บทความ วารสารในฐานข้อมูล TCI มีค่า TCI Impact Factors, ค่า Journal Immediacy Index และค่า Journal Cited Half-life เฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 เท่ากับ 0.060, 0.044 และ 5.2 ปี ตามลำดับ นอกจากนี้ศูนย์ TCI ยังได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 ศูนย์ฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด 11 บทความ แบ่งเป็น บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ จำนวน 7 เรื่อง, บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน 3 เรื่อง และบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง การดำเนินงานของโครงการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศก่อให้เกิดผลกระทบต่อวงการวิชาการของประเทศหลายประการ อาทิเช่น การมีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของบทความในวารสารไทยได้ ส่งผลให้มีการนำความรู้และผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล ICI ไปใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับวารสารและคุณภาพงานวิจัย การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ การให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของวารสาร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย เป็นต้น

บรรณานุกรม :
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ . (2551). การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ . 2551. "การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ . "การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ . การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.