ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันจากรำข้าวขนาดเล็กเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันจากรำข้าวขนาดเล็กเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
นักวิจัย : ศุภกิตต์ สายสุนทร
คำค้น : Rice bran , Rice bran oil , Screw press , น้ำมันรำข้าว , รำข้าว , สกรูอัด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DIG5180014 , http://research.trf.or.th/node/1976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันจากรำข้าวขนาดเล็ก สำหรับใช้ในระดับชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) ในการพัฒนาเครื่อง วัสดุที่ใช้ทดสอบได้แก่ รำข้าว และรำข้าวนึ่ง พันธุ์ชัยนาท 1 จากการขัดสีครั้งที่ 2 วิธีการทดสอบประกอบด้วย การออกแบบสกรู การศึกษาความเร็วรอบและระยะอัดของสกรูที่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำมัน อุณหภูมิขณะสกัด ความสิ้นเปลืองพลังงานและอัตราส่วนพลังงาน จากผลการศึกษาพบว่า เครื่องต้นแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสกัดเย็นชนิดสกรูเดี่ยว แบบ Maddock type ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์เป็นต้นกำลัง ตัวแปรสำคัญในการกำหนดกำลังการผลิตและปริมาณน้ำมันที่สกัดได้ ได้แก่ ชนิดของรำข้าว ความเร็วรอบและระยะอัดของสกรู และอัตราป้อน โดยรำข้าวนึ่งสามารถสกัดน้ำมันได้ปริมาณมากกว่ารำข้าว ปริมาณน้ำมันที่สกัดได้แปรผกผันกับความเร็วรอบ และแปรผันตรงกับระยะอัด อย่างไรก็ตาม ความเร็วรอบที่ช้าเกินไปและระยะอัดที่แน่นเกินไป จะทำให้ไม่สามารถสกัดน้ำมันได้ อุณหภูมิในทุกสภาวะการทดสอบไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส อัตราส่วนพลังงานที่ได้จากเครื่องสกัดน้ำมันจากรำข้าวมีค่าต่ำ ลักษณะกากรำที่ผ่านการสกัดน้ำมัน สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดในการทำนายปริมาณน้ำมันที่สกัดได้ในขณะนั้นๆได้ ทำให้ผู้ใช้ทราบและปรับตั้งเครื่องให้ได้ปริมาณน้ำมันในระดับที่ต้องการ เมื่อวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า เครื่องสกัดน้ำมันจากรำข้าวมีความเหมาะสมต่อการลงทุนเมื่อนำน้ำมันรำข้าวไปใช้ประโยชน์ในรูปของอาหารเสริมสุขภาพ และจะไม่เหมาะสมหากนำไปใช้เพื่อการผลิตไบโอดีเซล This research is to study and a small scale rice bran oil extract machine for enhancing sufficiency economy in rural community in rural community by using reverse engineering method. The material that used for testing included Chinat1 rice, second milled raw rice bran and parboiled rice bran. The study included designing screw press, testing screw speed and screw compression distance related to oil quantity, temperature during extraction, the energy consumption and energy ratio. The study showed that the prototype machine was cold press with Maddock type single screw using 1 hp 220 V. motor. The important variable that specify the capacity of machine and oil quantity were type of rice bran, screw speed and compression distance of screw, and feed rate. More parboiled rice bran can be extracted than raw rice bran. The quantity of oil extracted inverse variation with the screw speed and direct variation with the screw compression distance. However, the study showed that with too slow speed and too much compression, the oil cannot be extracted. The temperature tested not over 70 degree Celsius. Energy ratio obtained from extraction machine was low. The characteristic of rice bran press cake can indicate the quantity of oil being extracted. For this reason, the user can adjust the machine to extract the quantity needed. For economic results, the study showed that the machine suitable for producing healthy food not for producing biodiesel.

บรรณานุกรม :
ศุภกิตต์ สายสุนทร . (2554). การผลิตเครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันจากรำข้าวขนาดเล็กเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศุภกิตต์ สายสุนทร . 2554. "การผลิตเครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันจากรำข้าวขนาดเล็กเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศุภกิตต์ สายสุนทร . "การผลิตเครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันจากรำข้าวขนาดเล็กเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ศุภกิตต์ สายสุนทร . การผลิตเครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันจากรำข้าวขนาดเล็กเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.