ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง
นักวิจัย : สุพจน์ หารหนองบัว
คำค้น : Science , วิทยาศาสตร์กายภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DIG4680002 , http://research.trf.or.th/node/1973
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทคัดย่อ โครงการวิจัยนำร่องการคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง มีขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะ 3 ภาควิชาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์) ของ 8 มหาวิทยาลัยในโครงการ ข้อมูลดิบที่ “บอกปริมาณได้” ได้จากการออกเก็บข้อมูล (site visit) ของคณะผู้วิจัย จากเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ จากเอกสารสิ่งพิมพ์และจาก website จากนั้นได้รับการยีนยันจากหน่วยงานที่อยู่ในโครงการ ก่อนนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลในเอกสารนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการ และปัจจัยเกื้อหนุน ที่ “บอกปริมาณไม่ได้” ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับคณะ ผู้บริหารภาควิชา และคณาจารย์ในภาควิชา ข้อสรุปในเอกสารนี้เป็นการนำข้อมูลที่เก็บได้มาประมวลและวิเคราะห์ ตามความเห็นของคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาฯ

บรรณานุกรม :
สุพจน์ หารหนองบัว . (2551). การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุพจน์ หารหนองบัว . 2551. "การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุพจน์ หารหนองบัว . "การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สุพจน์ หารหนองบัว . การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.