ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการเรียนต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการเรียนต่างกัน
นักวิจัย : รัศมี ทองสิงห์
คำค้น : สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , การศึกษาในลักษณะสหวิชา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิดานันท์ มลิทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741757662 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6391
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยวีธีสตอรี่ไลน์ในการเรียน อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีแบบการเรียน ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการเลือกแบบ เจาะจงจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดสอบ แบบวัดรูปแบบการเรียนของคอล์บ เพื่อจำแนกนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน คือ แบบคิด อเนกนัย แบบดูดซึม แบบคิดเอกนัย และแบบปรับปรุง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เว็บการเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน แบบสำรวจรูปแบบการเรียนของคอล์บ และ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน ด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. กลุ่มตัวอย่าง ที่มีแบบการเรียนต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกัน 3. กลุ่มคัวอย่างแสดงความ คิดเห็นว่าการเรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ

บรรณานุกรม :
รัศมี ทองสิงห์ . (2548). ผลของการเรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการเรียนต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัศมี ทองสิงห์ . 2548. "ผลของการเรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการเรียนต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัศมี ทองสิงห์ . "ผลของการเรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการเรียนต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
รัศมี ทองสิงห์ . ผลของการเรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการเรียนต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.