ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
นักวิจัย : อันธิการ์ วรรณะ
คำค้น : พลังงานชีวมวล , การเผาไหม้ , ฟลูอิไดเซชัน , การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด , การควบคุมอุณหภูมิ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เลอสรวง เมฆสุต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741735987 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานความร้อน (Exothermic reaction) และพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาสามารถวัดได้ในรูปของอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมคัปเปิ้ล สัญญาณจากการวัดอุณหภูมิจะถูกนำไปใช้ควบคุมการเผาไหม้ ของถ่านหนในเตาเผาอย่างอัตโนมัติ ด้วยวิธีการควบคุมการปรับอัตราการป้อนเชื้อเพลิง และการปรับปริมาณอากาศที่ป้อนสู่เตาเผา งานวิจัยนี้ได้นำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์เข้ากับระบบควบคุม ซึ่งลักษณะการควบคุมของระบบเป็นแบบป้อนกลับ (Feedback control) ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นโดยศึกษาจาก ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามรูปแบบการควบคุมที่ต้องการ ทั้งแบบ Proportional (P) และ Proportional Integral (PI) การทดลองพบว่า โปรแกรมทั้ง 2 แบบ สามารถควบคุมอุณหภูมิตามค่าเป้าหมายและต่อเนื่อง โดยค่า Kc (Proportional gain) เดียวกัน โดยค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิจากค่าเป้าหมาย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละรูปแบบการควบคุม สรุปได้ดังนี้ (1) เครื่องควบคุมแบบ P มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 8 ํC ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.10 ํC (2) เครื่องควบคุมแบบ PI มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7.5 ํC ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.67 ํC

บรรณานุกรม :
อันธิการ์ วรรณะ . (2548). ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อันธิการ์ วรรณะ . 2548. "ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อันธิการ์ วรรณะ . "ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อันธิการ์ วรรณะ . ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.