ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกจดทะเบียนเรือไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยในการพิจารณาเลือกจดทะเบียนเรือไทย
นักวิจัย : อภัยพงษ์ กิตติศุภคุณ
คำค้น : เรือ -- การจดทะเบียนและการโอน -- ไทย , การขนส่งทางน้ำ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741765592 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6324
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

เนื่องด้วยการค้าระหว่างประเทศของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลต่อความต้องการในด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลเพิ่มขึ้น ตามอัตราการเจริญเติบโตทางด้านการค้าระหว่างประเทศ แต่จากการศึกษากลับพบว่าธุรกิจการรับขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยนั้น ไม่ได้เติบโตตามอัตราการขยายตัวตามมูลค่าและปริมาณการค้าที่ทำการซื้อขายกันระหว่างประเทศและพบว่าการเปลี่ยนแปลง จำนวนเรือและระวางบรรทุกของเรือไทยนั้นไม่สมดุลกับความต้องการด้านการขนส่งทางทะเล พบกองเรือไทยมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในการให้บริการรับขนส่งทางน้ำ การให้บริการรับขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นับว่ายังอยู่ที่ระดับที่ต่ำมากหากเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าของกองเรือต่างชาติ ซึ่งคาดว่าสาเหตุหลักน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนเรือ จึงทำให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นไม่ให้ความสนใจจะนำเรือของตนมาจดทะเบียนเรือไทย แต่กลับนำเรือใหม่ไปจดทะเบียนต่างชาติคือชาติสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อแตกต่างในการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนเรือไทย และขั้นตอนในการจดทะเบียนเรือสิงคโปร์ และ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ ข้อจำกัดของการดำเนินการในการจดทะเบียนเรือไทย และศึกษาถึงปัจจัยที่ผู้ประกอบเรือไทยใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกสัญชาติเรือ ตลอดจนศึกษาหาลักษณะการจดทะเบียนเรือไทยที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ (Ideal Ship Registration) โดยใช้การสัมภาษณ์ลึก (Depth Interview) จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารกองเรือ หรือ ด้านการจัดการบริหารสายการเดินเรือของบริษัทที่ให้บริการรับขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire Structure) จากกลุ่มประชากรที่เป็นเจ้าของเรือไทย จากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการจดทะเบียนเรือในด้านต่างๆ เช่น ข้อเสนอแนะด้านการจดทะเบียนเรือ ด้านกฎหมายพาณิชยนาวี ด้านการเงินและภาษีอากร ด้านนโยบายการส่งเสริมพาณิชยนาวี และด้านคนประจำเรือ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
อภัยพงษ์ กิตติศุภคุณ . (2548). ปัจจัยในการพิจารณาเลือกจดทะเบียนเรือไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภัยพงษ์ กิตติศุภคุณ . 2548. "ปัจจัยในการพิจารณาเลือกจดทะเบียนเรือไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภัยพงษ์ กิตติศุภคุณ . "ปัจจัยในการพิจารณาเลือกจดทะเบียนเรือไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อภัยพงษ์ กิตติศุภคุณ . ปัจจัยในการพิจารณาเลือกจดทะเบียนเรือไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.