ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ
นักวิจัย : นพวรรณ จงวัฒนา , มยุรี นกยูงทอง
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ประชากร , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประชากร , วิจัยทางประชากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9746312065 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6355
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารสถาบัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์) ; หมายเลข 218/37

สถาบันประชากรศาสตร์ได้ทำการวิจัยเพื่อปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและวงการธุรกิจมากขึ้น โดยศึกษาขอบข่ายธุรกิจประเภทต่างๆ ลำดับความสำคัญของภูมิภาคในการประกอบธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้ข้อมูลประเภทต่างๆ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเพื่อวางแผนงาน ความคิดและความเห็นของนักธุรกิจเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลประเภทต่างๆ ตลอดจนข้อมูลลักษณะที่นักธุรกิจคาดว่าจะเป็นประโยชน์และควรเพิ่มเติมในฐานข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า องค์การธุรกิจส่วนใหญ่มีขอบข่ายการดำเนินงานธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ประเทศไทยเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนได้รับความสำคัญเป็นอันดับสอง แหล่งข้อมูลอันดับหนึ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการประกอบธุรกิจได้แก่ แหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยราชการ บุคคลในวงการธุรกิจและหน่วยงานธุรกิจ ส่วนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจได้แก่ข้อมูลประเภทความหนาแน่นของประชากร อัตรา เพิ่มของประชากร จำนวนและร้อยละของประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท แต่ระดับการเคยใช้ข้อมูลของนักธุรกิจ ยังต่ำกว่าการเห็นประโยชน์ของข้อมูลอยู่มากดังจะเห็นได้ว่าผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลยังมีอยู่เป็นจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของข้อมูลและประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อมูลต่างๆที่มีอยู่

บรรณานุกรม :
นพวรรณ จงวัฒนา , มยุรี นกยูงทอง . (2537). ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพวรรณ จงวัฒนา , มยุรี นกยูงทอง . 2537. "ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพวรรณ จงวัฒนา , มยุรี นกยูงทอง . "ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
นพวรรณ จงวัฒนา , มยุรี นกยูงทอง . ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.