ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัย
นักวิจัย : ศิริวรรณ โสดา
คำค้น : วชิราวุธวิทยาลัย , ประกันคุณภาพการศึกษา , ประกันคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741756739 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของวชิราวุธวิทยาลัย โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งใช้เป็นสนามในการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน เก็บข้อมูลในสนามจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของวชิราวุธวิทยาลัย เริ่มด้วยขั้นเตรียมการ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยผู้บริหารให้ความรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องประกันคุณภาพแก่บุคลากร ให้บุคลากรติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอยู่เสมอ และแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ 2 ชุดคือ คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่หลักในการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน และคณะทำงานวิจัย ทำหน้าที่หลักในการประสานงานระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ มาจัดหมวดหมู่ วชิราวุธวิทยาลัยดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามวงจรบริหารคุณภาพ PDCA ดังนี้ 1) การวางแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการศึกษาโดยยึดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียนเป็นหลัก และการพัฒนาความสามารถของนักเรียนโดยเน้นทักษะด้านวิชาการและทักษะชีวิต มีแผนงานหลักในการปฏิบัติงาน 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ แผนงานส่งเสริมพลานามัย แผนงานการจัดการคณะ และแผนงานปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการจัดทำแผนงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี 2) การปฏิบัติงานตามแผน ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างครบครัน และมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 3) การตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนได้วางกรอบการประเมินผลโดยยึดเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียนเป็นหลัก และคาดว่าจะมีการประเมินผลภายในอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 4) นำผลประเมินมาปรับปรุงงาน เนื่องจากยังไม่มีการประเมินผลภายในอย่างเป็นทางการ จึงไม่มีการนำผลประเมินมาใช้ แต่ระบบการทำงานของโรงเรียน มีระบบการประเมินผลการทำงานของบุคลากรอยู่แล้ว

บรรณานุกรม :
ศิริวรรณ โสดา . (2546). กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ โสดา . 2546. "กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ โสดา . "กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ศิริวรรณ โสดา . กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.