ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุราและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุราและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์
นักวิจัย : ศรีสอางค์ แย้มศิริ
คำค้น : สุรา , คนดื่มสุรา , จิตวิทยาสังคม , ความเครียด (จิตวิทยา) , การดื่มสุรา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741746105 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุรา และปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้อง ในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 938 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 2. แบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test - 20 ; SPST-20) 3. แบบประเมินความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ (Sensation Seeking Scale ; SSS Form IV) และ 4. แบบสอบถามคัดกรองความผิดปกติจากการดื่มสุรา (The Alcohol Use Disorders Identification Test : AUDIT) สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, Chi-Square Test, Fisher's Exact Test และ Stepwise Multiple Regression Analysis วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 73 เพศหญิงร้อยละ 27 โดยส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วงมากว่า 30 ปี ถึง 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.1 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 33.2+- 7.15 ความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุราในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ คิดเป็นร้อยละ 44.67 ผลการหาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติจากการดื่มสุรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ เพศ, ระดับการศึกษา, ระบบการทำงาน, โรคทางจิตเวช, การสูบบุหรี่, ประวัติทางกฎหมาย, ความคิดเห็นต่อการดื่มสุรา เช่น ช่วยในการแก้ปัญหา ช่วยทำให้กล้าแสดงออก ดึงดูดเพศตรงข้าม และความจำเป็นที่ต้องมีในงานสังสรรค์ , พฤติกรรมการเคยดื่มสุรา, คนในครอบครัวที่เคยดื่มสุรา, คนในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิต, สภาพแวดล้อมบริเวณที่พัก เช่น มีสถานที่จำหน่ายสุรา การที่เคยนั่งดื่มและเคยซื้อสุราที่ร้านค้า, การที่เพื่อนสนิทเคยชวนดื่มสุรา, ความรู้สึกสนใจเมื่อพบหรือได้ยินโฆษณาเกี่ยวกับสุรา, การที่โฆษณาเกี่ยวกับสุราทำให้รู้สึกว่าสุราเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ดื่มได้ตามปกติ ไม่มีโทษต่อร่างกายและจิตใจ และ ความเครียดและความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ภูมิลำเนา, การมีงานอื่นที่ทำนอกจากงานประจำ และ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เมื่อนำตัวแปรต่างๆมาคัดเลือกโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุขั้นตอนพบว่า ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ถูกเลือกเข้ามาโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ เพศ, การสูบบุหรี่, ประวัติทางกฎหมาย, โรคทางจิตเวช, คนในครอบครัวที่เคยมีปัญหาสุขภาพจิต, การใช้บริการนั่งดื่มและซื้อสุราที่ร้านค้าบริเวณที่พักอาศัย, จำนวนเพื่อนสนิทที่ดื่มสุรา, ปริมาณในการดื่มแต่ละครั้ง(ซีซี), ความคิดเห็นว่าตามงานเลี้ยงต้องมีสุรา, ความรู้สึกสนใจเมื่อได้พบเห็นหรือได้ยินโฆษณาเกี่ยวกับสุรา ซึ่งตัวแปรเหล่านี้สามารถอธิบายการเกิดความผิดปกติจากการดื่มสุราได้ประมาณร้อยละ 64.8 และการไปใช้บริการนั่งดื่มสุราที่ร้านค้าบริเวณที่พักอาศัย สามารถอธิบายความผิดปกติจากการดื่มสุราได้มากที่สุด

บรรณานุกรม :
ศรีสอางค์ แย้มศิริ . (2546). ความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุราและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีสอางค์ แย้มศิริ . 2546. "ความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุราและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีสอางค์ แย้มศิริ . "ความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุราและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ศรีสอางค์ แย้มศิริ . ความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุราและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.