ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อาพัทธ์ เตียวตระกูล
คำค้น : การบริหารการกีฬา , กีฬามหาวิทยาลัย , ประสิทธิผลองค์การ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741438745 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาและวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬา ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหาร กระบวนการบริหาร และผลการดำเนินงานด้านกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิ์ผลของ การบริหารองค์กรกีฬากับทรัพยากรในการบริหาร กระบวนการบริหารและผลการดำเนินงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าความแตกต่างด้วยค่าที และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและแบบสเพียร์แมน โดยการทดสอบที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานครในส่วนทรัพยากรในการบริหาร อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนกระบวนการบริหารและผลการดำเนินงานด้านกีฬาอยู่ในระดับดี 2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการบริหาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านกีฬา ระหว่างนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน พบว่า ในทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬามีความสัมพันธ์กับทรัพยากร กระบวนการในการบริหาร และผลการดำเนินงานด้านกีฬา โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6. ผลการดำเนินงากีฬาด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7. อันดับการบริหารองค์กรกีฬามีความสัมพันธ์กับอันดับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
อาพัทธ์ เตียวตระกูล . (2548). การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาพัทธ์ เตียวตระกูล . 2548. "การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาพัทธ์ เตียวตระกูล . "การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อาพัทธ์ เตียวตระกูล . การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.