ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
นักวิจัย : ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
คำค้น : การศึกษานอกระบบโรงเรียน , องค์การบริหารส่วนตำบล -- การเลือกตั้ง , การปกครองท้องถิ่น -- ไทย , กะเหรี่ยง -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นตา นพคุณ , ปาน กิมปี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328871 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยนี้เป็นไปตามแนวความคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ ซึ่งมีจุดเน้นที่การเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะการเตรียมการก่อนลงภาคสนามและระยะการศึกษาภาคสนาม ขั้นตอนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาภาคสนามถูกถักทดเข้าด้วยกันกับกลุ่มตัวอย่าง เริ่มจากการเข้าสู่ชุมชนและการวางแผน กลุ่มตัวอย่างคือ 1) ผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง 2) ผู้นำชุมชน และ 3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือคือ 1) แบบวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 2) แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ และ 3) แบบสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ในขั้นตอนต่อมาคือ การออกแบบแผนการสอนและการนำไปปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างคือ 1) อาสาสมัครชาวไทยกะเหรี่ยง 2) ผู้เรียนในโปรแกรม และ 3) ครูผู้สอน โดยใช้เครื่องมือคือ 1) แบบทดสอบความรุ้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเรื่องการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 2) แบบบันทึกการสนทนาของผู้เรียน 3) แผนการสอนและสื่อการสอน เช่น ภาพแสดงความขัดแย้ง และในขั้นตอนสุดท้ายคือ การประเมินผลและการตรวจสอบได้ กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เครื่องมือคือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มของผู้เข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพไช้ การวิเคราะห์แบบอุปนัยเพื่อหาความหมายของความสัมพันธ์ ระหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อมของผู้ที่ถูกศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น มีขั้นตอนที่สังเคราะห์ขึ้นจากแนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรมของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ 15 ขั้นตอน 2) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีระดับความรู้ (t=14.55) ทัศนคติ (t=11.77) และมโนธรรมสำนึก (จากการสังเกต) ด้านการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น 3) ความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม พบว่าปัจจัยที่สนับสนุนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน อาทิ โปรแกรมสามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้มีความเหมะสมกับภูมิหลังของผู้เรียน ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัญหาของโปรแกรม อาทิ ครูผู้สอนไม่คุ้นเคยกับเทคนิควิธีการสอนตามแนวคิดของเปาโล แบบเข้ารหัสและถอดรหัสที่โปรแกรมใช้

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . (2548). การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . 2548. "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.