ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีของไทย : การบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจสวนยางพารา เพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีของไทย : การบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจสวนยางพารา เพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย
นักวิจัย : วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์
คำค้น : เกษตรกรรม -- การบัญชี , สวนยาง -- ไทย , การบัญชี -- มาตรฐาน -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณนิภา รอดวรรณะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741739974 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาวิธีการทางบัญชีที่ธุรกิจสวนยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน เมื่อนำร่างมาตรฐานการบัญชีการเกษตรมาประยุกต์ ในธุรกิจสวนยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย ศึกษาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการนำร่างมาตรฐานการบัญชีการเกษตรมาประยุกต์ ในธุรกิจสวนยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย และเสนอวิธีการทางบัญชีที่เหมาะสม แก่ธุรกิจสวนยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย แบบวิธีวิจัยของการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจ โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ เก็บข้อมูลจากผู้ทำบัญชีของธุรกิจที่ประกอบกิจการ สวนยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามรายชื่อจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 60 แห่ง และได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายและสรุปลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผลจากการวิจัยพบว่า วิธีการทางบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันของกิจการ ที่ประกอบธุรกิจสวนยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสดนั้น กิจการมิได้รับรู้และวัดมูลค่าของต้นยางพาราเป็นสินทรัพย์ รวมทั้งมิได้บันทึกบัญชีน้ำยางสดเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการ โดยหากมีการประกาศใช้ร่างมาตรฐาน การบัญชีการเกษตร อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อกิจการในทางปฏิบัติ อันได้แก่ ปัญหาในการกำหนดมูลค่าของ ต้นยางพาราเป็นสินทรัพย์ชีวภาพ ปัญหาในการรับรู้และเปิดเผยรายการกำไรหรือรายการขาดทุน ที่เกี่ยวกับการประเมินสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร และปัญหาในเรื่องความพร้อมของกิจการ ทั้งในส่วนของบุคลากรและระบบบัญชี

บรรณานุกรม :
วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์ . (2546). ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีของไทย : การบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจสวนยางพารา เพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์ . 2546. "ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีของไทย : การบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจสวนยางพารา เพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์ . "ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีของไทย : การบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจสวนยางพารา เพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์ . ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีของไทย : การบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจสวนยางพารา เพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.