ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจียระไนเพชร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เจียระไนเพชร
นักวิจัย : ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
คำค้น : researcher , นักวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DIG4580002 , http://research.trf.or.th/node/1972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทคัดย่อ โครงการเจียระไนเพชร ภายใต้การกำกับของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำหน้าที่สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่หรือ “เพชร” (โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ให้ได้มีโอกาสทำวิจัยเป็นอาชีพ โดยมุ่งจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในวิถีทางต่าง ๆ และเป็นที่พึ่งพาของผู้ที่ยังต้องการที่พึ่งให้ได้มีโอกาสพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงให้ “เพชร” แต่ละเม็ดได้รับการเจียระไนอย่างเหมาะสมกับ “เรือนแหวน” หรือ ความต้องการของสถาบันต้นสังกัด ซึ่งจะทำให้การวิจัยโดยรวมมีความเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ โครงการฯ มุ่งทำหน้าที่ประสานให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสได้พบปะ ปรึกษาหารือ และทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณ์สูงซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เจียระไนเพชร อันจะนำไปสู่การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ทำวิจัยเอง “เป็น” และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยหวังว่า “เพชร” ทุกเม็ด จะได้รับการเจียระไนอย่างดียิ่ง และก่อให้เกิดการร่วมมือในการทำงานวิจัยเป็นเครือข่ายแบบสอดประสาน เพื่อก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีทิศทางชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

บรรณานุกรม :
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . (2548). เจียระไนเพชร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . 2548. "เจียระไนเพชร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . "เจียระไนเพชร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . เจียระไนเพชร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.