ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
นักวิจัย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำค้น : child , Science , วิทยาศาสตร์ , เด็ก , เยาวชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DIG4230001 , http://research.trf.or.th/node/1970
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทคัดย่อ เด็กที่มีความสามารถในระดับอัจฉริยะ (Genius) เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศชาติ ซึ่งมีจำนวนเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด หากได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่และถูกวิธี จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างอเนกอนันต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดตั้งโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนโดยมุ่งจะค้นหาเด็กและเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษและผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และจริงจังให้พัฒนาเป็นนักวิจัยคุณภาพสูง ที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าของโลก ภายใต้การแนะนำ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง ที่อยู่ในระดับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโสของประเทศ การดำเนินงาน 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2540-2545 โครงการฯ ได้สร้างกิจกรรมและมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สรุปโดยย่อดังนี้ 1. สร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงบ่มเพาะเยาวชนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ จำนวน 134 คน จาก9 มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 3 ศูนย์ ในจำนวนสาขาวิจัยกว่า 10 สาขา นับเป็นโครงการที่มีการรวมตัวของเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีในการดูแล พัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษมากที่สุดอย่างแท้จริง 2. สนับสนุนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 395 โครงการ โดยงานวิจัยของเด็กและเยาวชนที่ได้ทำร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง และคณะวิจัยบางเรื่อง สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ งานสิ่งประดิษฐ์บางชิ้นสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และสาธารณะประโยชน์ตลอดจนเป็นผลงานต้นแบบหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเพาะถั่วงอก โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ เป็นต้น 3. จัดค่ายวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กและเยาวชน 5 รุ่นรวม จำนวน 32 ครั้ง (ค่ายดังกล่าวจัดที่ สวทช. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสถานที่ที่ต่างจังหวัด เช่น สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 562 คน โดยค่ายวิทยาศาสตร์จะมีลักษณะพิเศษที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลายตามความถนัดของเยาวชนแต่ละคน 4. จัดบรรยายพิเศษ สัมมนา และการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์และแนวทางการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน 68 ครั้ง เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการกระตุ้นการเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าฟัง ทั้งครูอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี เด็กและเยาวชนในโครงการ ตลอดจนผู้สนใจจำนวนประมาณ 4,595 คน 5. สนับสนุนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 รุ่น รวม 45 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระยะยาวให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถทางวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง การให้ทุนการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ และรับการอบรมระยะสั้น เช่น อบรมการเขียนข้อเสนองานวิจัย Web & Technology for Young Scientists ภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทาง และในปี 2551 เป็นต้นไป จะมีผู้จบปริญญาเอก ต่อเนื่องเป็นจำนวน 10 คนต่อปี 6. เด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกระยะยาวได้สร้างผลงานและรางวัลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ นับเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตและพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นทางด้านคุณภาพ โดยการบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษและผู้มีอัจฉริยภาพฯ โดยมีหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ สวทช. และ สกว. เป็นผู้ดำเนินการและมีนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทยจากสถาบันต่าง ๆ ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

บรรณานุกรม :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . (2545). โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 2545. "โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . "โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.