ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสนับสนุนการทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมเสนอในที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสนับสนุนการทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมเสนอในที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ศักดา ศิริพันธ์
คำค้น : math , Science , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DIG4130002 , http://research.trf.or.th/node/1969
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Abstract รายงาน “แนวทางการประกันคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับอุดมศึกษา” ฉบับนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการในที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ซึ่งให้มีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2541 การสัมมนามีความมุ่งหมายจะหาแนวทางการประกันคุณภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อคณาจารย์จะได้พัฒนาการสอนกลุ่มวิชาดังกล่าวนี้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อนิสิตนักศึกษาจะได้เรียนกลุ่มวิชานี้อย่างมีคุณภาพ ทำให้วิชาเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งด้านบริสุทธิ์และประยุกต์ในระดับสูงต่อไป

บรรณานุกรม :
ศักดา ศิริพันธ์ . (2541). การสนับสนุนการทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมเสนอในที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศักดา ศิริพันธ์ . 2541. "การสนับสนุนการทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมเสนอในที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศักดา ศิริพันธ์ . "การสนับสนุนการทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมเสนอในที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. Print.
ศักดา ศิริพันธ์ . การสนับสนุนการทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมเสนอในที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2541.