ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
นักวิจัย : มานิจ ทองประเสริฐ , ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
คำค้น : พลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ , การผลิตน้ำร้อน -- ระบบแสงอาทิตย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6340
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นไปเพื่อการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการจำลองแบบปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ พบว่า ขนาดถังเก็บน้ำร้อนที่ประหยัด คือ 65 ลิตร/ม[superscript 2] (พื้นที่รับแสง) สำหรับระดับอุณหภูมิน้ำร้อนที่นำไปใช้งานเท่ากับ 60 degrees Celsius และเท่ากับ 55 ลิตร/ม[superscript 2] สำหรับอุณหภูมิน้ำร้อนเท่ากับ 70 degrees Celsius ส่วนขนาดพื้นที่รับแสงที่เหมาะสมมีความแปรเปลี่ยนตามลักษณะของแผงรับแสงอาทิตย์ ประเภทของผู้ใช้น้ำร้อน และพารามิเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์ จากขนาดพื้นที่รับแสงที่เหมาะสมได้ทำการวิเคราะห์หามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าเทียบเท่ารายปีของระบบฯเพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบกับระบบผลิตน้ำร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น นอกจากนั้นยังได้ทำการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนเมื่อต้องการจะติดตั้งระบบฯเข้าไปใช้ร่วมกับระบบผลิตน้ำร้อนเดิม โดยที่ระบบฯจะช่วยให้ผู้ลงทุนประหยัดค่าเชื้อเพลิง แต่จากการวิเคราะห์พบว่าการติดตั้งระบบฯเพื่อลดค่าเชื้อเพลิงนั้นจะคุ้มกับเงินลงทุนก็ต่อเมื่อราคาของระบบฯไม่เกิน 6000 บาท/ม[superscript 2] และระบบเดิมใช้ไฟฟ้าในการผลิตน้ำร้อน

บรรณานุกรม :
มานิจ ทองประเสริฐ , ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ . (2527). การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานิจ ทองประเสริฐ , ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ . 2527. "การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานิจ ทองประเสริฐ , ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ . "การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
มานิจ ทองประเสริฐ , ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ . การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.