ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะโคบอลต์ และโมลิบเดนัม ที่มีลิแกนด์ไอโซพรีนิล : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะโคบอลต์ และโมลิบเดนัม ที่มีลิแกนด์ไอโซพรีนิล : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์
คำค้น : สารประกอบเชิงซ้อน , โคบอลต์ , โมลิบเดนัล , ลิแกนด์ไอโซพรีนิล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6328
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สามารถเตรียมลิแกนด์ไอโซพรีนิล ด้วยการใช้ไอโซพรีนที่มีราคาถูกเป็นสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาหลายขั้นตอนได้เป็นอิพอกไซด์ แอลกอฮอล และไอโซพรีนิลโบรไมด์ ตามลำดับ ใช้ลิแกนด์ไอโซพรีนิลในการสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะโคบอลต์และโมลิบเดนัม ลิแกนด์นี้มีลักษณะคล้ายลิแกนด์เพนทาไดอีนิลและอัลลิล นั่นคือสามารถเกิดพันธะกับโลหะได้หลายแบบ ตัวอย่างเช่น eta[superscript 1], eta[superscript 3] หรือ eta[superscript 5] จากข้อมูลการวิเคราะห์สารที่สังเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโคปี ได้แก่ NMR และ IR พบว่า ในสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะโคบอลต์และโมลิบเดนัม ลิแกนด์ไอโซพรีนิลเกิดพันธะกับโลหะในลักษณะที่เรียกว่า eta[superscript 3] นั่นคือ คาร์บอนสามอะตอมของลิแกนด์เกิดพันธะกับโลหะ สูตรเคมีของสารที่สังเคราะห์คือ Co(C[subscript 5]H[subscript 5]){(eta[superscript 3]-2-(C[subscript 2]H[subscript 3])(C[subscript 3]H[subscript 4])}Br, Co(C[subscript 5]H[subscript 5]){(eta[superscript 3]-2-(C[subscript 2]H[subscript 3])(C[subscript 3]H[subscript 4])}(NCCH[subscript 3)[BF[subscript 4]] และ Mo(C[subscript 6]H[subscript 6]){(eta[superscript 3]-2-(C[subscript 2]H[subscript 3])(C[subscript 3]H[subscript 4])}Pme[subscript 3]Br การทดลองเปลี่ยนลักษณะการเกิดพันธะจาก eta[superscript 3] เป็น eta[superscript 5] ไม่ประสบความสำเร็จสูตรของสารยังได้รับการยืนยันด้วยการวิเคราะห์ธาตุและแมสสเปกโทรสโคปี

บรรณานุกรม :
วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ . (2539). การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะโคบอลต์ และโมลิบเดนัม ที่มีลิแกนด์ไอโซพรีนิล : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ . 2539. "การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะโคบอลต์ และโมลิบเดนัม ที่มีลิแกนด์ไอโซพรีนิล : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ . "การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะโคบอลต์ และโมลิบเดนัม ที่มีลิแกนด์ไอโซพรีนิล : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ . การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะโคบอลต์ และโมลิบเดนัม ที่มีลิแกนด์ไอโซพรีนิล : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.