ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ที่มีความสามารถในการแยกอิออนของโลหะออกจากสารละลาย : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ที่มีความสามารถในการแยกอิออนของโลหะออกจากสารละลาย : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : นวลพรรณ จันทรศิริ
คำค้น : อีพอกซีโพลิเมอร์ , โพลิเมอร์ , ไอออนโลหะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การสังเคราะห์อีพอกซีโพลิเมอร์ (3) ที่มีหมู่เอมีนและหมู่ไฮโดรดรอกซีโดยการทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของไดไกลซิดิลอีเทอร์ออฟบิสฟีนอลเอ-อีพอกซีเรซิน (1) ด้วย 2,4-ไดอะมิโน-6-ไฮดรอกซีไพริมิดีน (2) และนำโพลิเมอร์ 3 มาทดสอบความสามารถในการจับไอออนของโลหะ 5 ชนิด คือ Ni[superscript 2+] Cu[superscript 2+] Co[superscript 2+] Zn[superscript 2+] และ Pb[superscript 2+] ในตัวทำละลายชนิดต่างๆ ผลที่ได้คือ โพลิเมอร์ 3 มีความสามารถในการจับ Pb[superscript 2+] เท่านั้นและความสามารถในจับ Pb[superscript 2+] จะดีที่สุดเมื่อใช้สารละลายผสมของไดออกเซน 80% ในน้ำเป็นตัวทำละลาย

บรรณานุกรม :
นวลพรรณ จันทรศิริ . (2541). การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ที่มีความสามารถในการแยกอิออนของโลหะออกจากสารละลาย : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลพรรณ จันทรศิริ . 2541. "การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ที่มีความสามารถในการแยกอิออนของโลหะออกจากสารละลาย : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลพรรณ จันทรศิริ . "การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ที่มีความสามารถในการแยกอิออนของโลหะออกจากสารละลาย : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
นวลพรรณ จันทรศิริ . การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ที่มีความสามารถในการแยกอิออนของโลหะออกจากสารละลาย : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.