ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์น
นักวิจัย : การณิก ยิ้มพัฒน์
คำค้น : วารสาร , โพสต์โมเดิร์นนิสม์ , วัฒนธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิลาสินี พิพิธกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741740379 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6242
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาลักษณะแบบโพสต์โมเดิร์นที่ปรากฏในนิตยสาร a day รวมทั้งเพื่อทราบลักษณะของโพสต์โมเดิร์นที่สะท้อนในวิถีชีวิตของผู้อ่าน ทั้งนี้ศึกษาจากการวิเคราะห์เนื้อหานิตยสาร a day การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตัวแทนของผู้ผลิตนิตยสาร ประกอบกับข้อมูลบุคคลที่เก็บรวมจากการจัดกลุ่มสนทนาผู้อ่านนิตยสาร a day จากการศึกษาพบว่า ลักษณะแบบโพสต์โมเดิร์นที่ปรากฏในนิตยสาร a day จำแนกตามที่มาหรือกระบวนการได้เป็น 4 ประการคือ ประการแรก ท่าทีแบบโพสต์โมเดิร์นที่เป็นผลจากวิธีคิดของผู้ก่อตั้ง ประการที่สอง ความเป็นโพสต์โมเดิร์นที่ปรากฏในสิ่งที่ผู้ผลิตหยิบยกขึ้นมาพูด ประการที่สาม ลีลาการเขียนที่ใช้เทคนิคการประพันธ์แบบโพสต์โมเดิร์น และประการสุดท้ายคือเนื้อหาที่สะท้อนลักษณะของผู้คนและสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมการบริโภคแบบโพสต์โมเดิร์น ส่วนลักษณะของโพสต์โมเดิร์นที่สะท้อนในวิถีชีวิตของผู้อ่านนิตยสาร a day นั้น พบในลักษณะที่เกาะอยู่เฉพาะส่วนผิวของแนวคิดโพสต์โมเดิร์น กล่าวคือ ผู้อ่านมีคตินิยมแบบโพสต์โมเดิร์นในแง่ของรสนิยมทางด้านศิลปะ และรูปแบบที่แตกต่างของนิตยสาร a day อันเป็นลักษณะหนึ่งของโพสต์โมเดิร์นเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อนำแนวคิดเกี่ยวกับสื่อทางเลือกมาประกอบกับ ผลการศึกษารูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร a day อาจมองได้ว่า นิตยสารฉบับนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสื่อทางเลือก ในความหมายของรูปแบบที่แสดงความแตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ซึ่งในขณะเดียวกัน รูปแบบที่ถูกนำมาสนับสนุนความแตกต่างนั้นก็คือ ความเป็นโพสต์โมเดิร์นที่ให้น้ำหนักกับ มิติของแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นที่เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าทีแบบโพสต์โมเดิร์นในมิติของศิลปะ วรรณกรรม และมิติเกี่ยวกับการบริโภค

บรรณานุกรม :
การณิก ยิ้มพัฒน์ . (2548). นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
การณิก ยิ้มพัฒน์ . 2548. "นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
การณิก ยิ้มพัฒน์ . "นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
การณิก ยิ้มพัฒน์ . นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.