ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท
นักวิจัย : สุภาพรรณ ณ บางช้าง , ไหม รัตนวรารักษ์ , ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ
คำค้น : พุทธศาสนากับสังคม , การพัฒนาชนบท -- ไทย , การพัฒนาชุมชน -- ไทย , พุทธธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาตะวันออก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6195
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพรรณ ณ บางช้าง , ไหม รัตนวรารักษ์ , ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ . (2527). การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง , ไหม รัตนวรารักษ์ , ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ . 2527. "การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง , ไหม รัตนวรารักษ์ , ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ . "การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง , ไหม รัตนวรารักษ์ , ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ . การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.