ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบจำลอง เพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบจำลอง เพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ , อาภากรณ์ เกษรจันทร์ , บรรเจิด พละการ , เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี
คำค้น : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , การทำแผนที่ , เส้นทางการค้า -- ไทย , เส้นทางการค้า -- อินโดจีน , ไทย -- แผนที่ , อินโดจีน -- แผนที่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6164
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเชิงประยุกต์นี้ประกอบด้วย 1) การพัฒนาฐานข้อมูลปริภูมิอินโดจีนและประเทศไทย 2) การทดลองพัฒนาซอฟต์แวร์ GIS ขนาดเล็ก และ3) การวิเคราะห์หาเส้นทางลำเลียงสินค้าทางการเกษตร ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในส่วนแรกคือฐานข้อมูลปริภูมิซึ่งบรรจุข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอรรถาธิบายต่างๆ ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากส่วนที่สองคือโปรแกรม CUGIS ซึ่งสามารถสอบถามหรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลปริภูมิมาแสดงผลในรูปแผนที่ดิจิตอลบนจอภาพ สำไหรับการวิจัยส่วนที่สามไม่สามารถหาเส้นทางลำเลียงสินค้า เกษตรประเภทข้าวและมันสำปะหลังได้อย่างแน่ชัดเนื่องจากข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเก็บรวบรวมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้ ถือเป็นพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลเพื่อการค้าการขนส่ง ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในงานวิจัยขั้นต่อๆไป

บรรณานุกรม :
อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ , อาภากรณ์ เกษรจันทร์ , บรรเจิด พละการ , เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี . (2540). การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบจำลอง เพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ , อาภากรณ์ เกษรจันทร์ , บรรเจิด พละการ , เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี . 2540. "การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบจำลอง เพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ , อาภากรณ์ เกษรจันทร์ , บรรเจิด พละการ , เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี . "การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบจำลอง เพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ , อาภากรณ์ เกษรจันทร์ , บรรเจิด พละการ , เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี . การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบจำลอง เพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.