ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างข้อสอบจากเทคนิคฟอร์มข้อสอบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างข้อสอบจากเทคนิคฟอร์มข้อสอบ
นักวิจัย : นลินี ตรีสุวรรณ
คำค้น : แบบทดสอบ -- การออกแบบและการสร้าง , ข้อสอบ -- การออกแบบและการสร้าง , การวัดผลทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชาญ เลิศวิภาตระกูล , กฤษดา กรุดทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743469869 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

พัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบโดยสร้างข้อสอบ จากเทคนิคฟอร์มข้อสอบ สิ่งที่นำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือประกอบด้วย วิธีการสร้างข้อสอบและแบบทดสอบ เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบฟอร์มข้อสอบ หลักการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาวิชวลเบสิก ซึ่งอาศัยหลักการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาเครื่องมือ การทดสอบการใช้เครื่องมือ จนกระทั่งสามารถจัดทำแบบทดสอบที่นำไปใช้งานได้จริง เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบการทำงาน โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้ 1. ส่วนการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับวิชา 2. ส่วนการจัดการเกี่ยวกับฟอร์มข้อสอบ 3. ส่วนการจัดการเกี่ยวกับแบบทดสอบ ผลที่ได้จากการนำเครื่องมือที่พัฒนามาทดลองใช้งานพบว่า สามารถ 1. สามารถสร้างฟอร์มข้อสอบที่มีชนิดข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ แบบความเรียงและแบบถูก-ผิดได้ 2. สามารถนำฟอร์มข้อสอบมาสร้างข้อสอบได้ โดยที่ฟอร์มข้อสอบแต่ละฟอร์ม สามารถนำมาเป็นข้อสอบได้หลายข้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของส่วนเปลี่ยนแปลง และค่าที่เป็นไปได้ในแต่ละส่วนเปลี่ยนแปลง 3. สามารถนำข้อสอบที่ได้จากฟอร์มข้อสอบมารวมกันเป็นแบบทดสอบได้

บรรณานุกรม :
นลินี ตรีสุวรรณ . (2543). การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างข้อสอบจากเทคนิคฟอร์มข้อสอบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นลินี ตรีสุวรรณ . 2543. "การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างข้อสอบจากเทคนิคฟอร์มข้อสอบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นลินี ตรีสุวรรณ . "การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างข้อสอบจากเทคนิคฟอร์มข้อสอบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
นลินี ตรีสุวรรณ . การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างข้อสอบจากเทคนิคฟอร์มข้อสอบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.