ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงาน
นักวิจัย : สุภางค์ จันทวาณิช , กนกพรรณ อยู่ชา , ทรายแก้ว ทิพากร , บงกช หงษ์คำมี , พรรณสิริ พรหมพันธุม , อังคณา กมลเพ็ชร์ , เสติร์น, แอรอน , ริสเสอร์, แกรี , จิรวัฒน์ ศรีคง , พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ , อัญชลี เข็มครุฑ
คำค้น : ความมั่นคงแห่งชาติ , การย้ายถิ่น , การย้ายถิ่นของแรงงาน -- ไทย , การเข้าเมืองและการออก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6216
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ได้พบว่าคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมีทั้งที่เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย เมื่อไม่นับกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้ว ผู้เข้าเมืองส่วนใหญ่จะเป็นผู้เข้ามาทำงานและเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กลุ่มผู้เข้าเมืองประกอบด้วยชาวพม่า (รวมชนกลุ่มน้อยต่างๆ จากประเทศพม่า) จีน (รวมชนกลุ่มน้อย) ลาว เขมร มาเลเซีย บังกลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย กลุ่มตะวันออกกลาง ชาวญี่ปุ่น ชาวยุโรปและชาวแอฟริกัน กลุ่มผู้ย้ายถิ่นเหล่านี้เดินทางเข้ามาทั้งทางอากาศและทางบก และเข้ามาพำนักในประเทศไทยเป็นเวลายาวบ้างสั้นบ้าง เมื่อพิจารณาผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อความมั่นคงได้พบว่ากลุ่มผู้เข้าเมืองทำให้เกิดผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อความมั่นคง กลุ่มผู้เข้าเมืองทำให้เกิดผลกระทบระยะสั้น ต่อความมั่นคง 4 ด้าน ได้แก่ ละเมิดกฎหมายและความเป็นระเบียบของสังคม การคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจการคุกคามความมั่นคงทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางการเมืองการทหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำหรับผลกระทบต่อความมั่นคงมี 3 ด้าน ได้แก่ การตกค้างอยู่ในประเทศไทยโดยเข้ามาตั้งหลักแหล่ง การเกิดชุมชนคนต่างชาติและปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ และความต้องการได้สัญชาติ, สิทธิในฐานะพลเมืองและสวัสดิการสังคม กลุ่มคนเข้าเมืองที่คุกคามความมั่นคงโดยการละเมิดกฎหมายได้แก่ แก๊งอาชญากรรมจากทุกประเทศโดยเฉพาะแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มที่คุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้แก่ แรงงานผิดกฎหมายจากพม่า ลาว เขมร และบังคลาเทศ กลุ่มคุกคามความมั่นคงด้านสาธารณสุขได้แก่ ชาวพม่า จีน ลาวและเขมรที่เป็นพาหนะนำโรคติดต่อเข้ามาแพร่เชื้อและการขาดอนามัยชุมชนของคนเหล่านี้ กลุ่มคุกคามความมั่นคงทางการเมืองการทหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้แก่ กลุ่มต่อต้านชาวกะเหรี่ยงพุทธจากพม่า (DKBA) ที่รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย กลุ่มมุ้งถ้ำกระบอกที่มาจากพม่า กลุ่มลักลอบข้ามแดนไปยังมาเลเซียที่เป็นบังคลาเทศ และกลุ่มผู้ก่อการร้ายจากมาเลเซีย ปากีสถานและอินเดียและกลุ่มผู้ก่อการร้ายสากลจากตะวันออกกลาง ในแง่การปฏิบัติงานและประสานงานด้านคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมตำรวจเป็นหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติงานและประสานงานกับตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ภายในกรมตำรวจ ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม ในขั้นตอนต่างๆของการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดในการดำเนินงานเกิดจากความอ่อนแอของระบบตรวจคนเข้าเมือง

บรรณานุกรม :
สุภางค์ จันทวาณิช , กนกพรรณ อยู่ชา , ทรายแก้ว ทิพากร , บงกช หงษ์คำมี , พรรณสิริ พรหมพันธุม , อังคณา กมลเพ็ชร์ , เสติร์น, แอรอน , ริสเสอร์, แกรี , จิรวัฒน์ ศรีคง , พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ , อัญชลี เข็มครุฑ . (2540). การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภางค์ จันทวาณิช , กนกพรรณ อยู่ชา , ทรายแก้ว ทิพากร , บงกช หงษ์คำมี , พรรณสิริ พรหมพันธุม , อังคณา กมลเพ็ชร์ , เสติร์น, แอรอน , ริสเสอร์, แกรี , จิรวัฒน์ ศรีคง , พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ , อัญชลี เข็มครุฑ . 2540. "การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภางค์ จันทวาณิช , กนกพรรณ อยู่ชา , ทรายแก้ว ทิพากร , บงกช หงษ์คำมี , พรรณสิริ พรหมพันธุม , อังคณา กมลเพ็ชร์ , เสติร์น, แอรอน , ริสเสอร์, แกรี , จิรวัฒน์ ศรีคง , พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ , อัญชลี เข็มครุฑ . "การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุภางค์ จันทวาณิช , กนกพรรณ อยู่ชา , ทรายแก้ว ทิพากร , บงกช หงษ์คำมี , พรรณสิริ พรหมพันธุม , อังคณา กมลเพ็ชร์ , เสติร์น, แอรอน , ริสเสอร์, แกรี , จิรวัฒน์ ศรีคง , พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ , อัญชลี เข็มครุฑ . การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.