ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ
นักวิจัย : ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ
คำค้น : คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ , อินสตอลเลชัน (ศิลปะ) , อาคารนิทรรศการ -- การออกแบบ , การออกแบบสถาปัตยกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กวีไกร ศรีหิรัญ , สุรพล พฤกษ์ไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741744722 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานนิทรรศการต่างๆ ในประเทศไทยได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ในการจัดนิทรรศการในแต่ละงานนั้น รูปแบบของนิทรรศการจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ความต้องการของเจ้าของงาน แนวความคิดในการนำเสนอสินค้า และลักษณะของการใช้พื้นที่ในการจัดแสดง การออกแบบเพื่อวางแผนผังในการจัดนิทรรศการจึงเป็นงานที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะแสดงถึงแนวคิดในการจัดนิทรรศการแล้ว ยังต้องคำนึงถึงพื้นที่ขายและราคาค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการจัดแต่ละครั้งอีกด้วย ในขั้นตอนการออกแบบแผนผัง หลังจากทำการออกแบบแล้วจะต้องมีการถอดแบบโดยการคำนวณ การวัดระยะและนับชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการประมาณราคาและจัดเตรียมชิ้นส่วนที่จะนำไปใช้ในการจัดงาน ในปัจจุบันขั้นตอนการทำงานออกแบบแผนผังในการจัดนิทรรศการนั้นเป็นขั้นตอนที่แยกออกจากขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการถอดแบบเพื่อจัดเตรียมชิ้นส่วน และขั้นตอนการประมาณราคา จึงทำให้มีขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อบูรณาการเอาความสามารถในการประมวลผล และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้สามารถถอดแบบชิ้นส่วนไปพร้อมกับขั้นตอนการออกแบบได้ และช่วยให้ลดขั้นตอนในการทำงานลง การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเขียนฝังตัวลงในโปรแกรมไมโครซอฟท์วิสิโอ โดยพัฒนาให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ออกแบบสามารถทำการออกแบบและให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลในการถอดแบบในเวลาเดียวกัน โปรแกรมนี้ได้ถูกพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการทำงานในส่วนราชการขายและให้จองพื้นที่ และยังสามารถนำเสอนแนวทางในการออกแบบขั้นต้นให้แก่ผู้ออกแบบได้อีกด้วย

บรรณานุกรม :
ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ . (2546). โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ . 2546. "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ . "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ . โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.