ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ
นักวิจัย : อรสา อัครวัชรางกูร
คำค้น : ประสิทธิผลองค์การ -- การประเมิน , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , การวัดผลงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิณี วิวัฒน์วานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741752164 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกลุ่มการพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ ไปใช้ในการปฏิบัติจริง แนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ ครอบคลุมการประเมินทั้ง 4 มุมมอง ประกอบด้วยมุมมองด้านผู้รับบริการ มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา และมุมมองด้านงบประมาณ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) สร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกลุ่มการพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ และ 2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานฯ ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคของกลุ่มการพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย พจนานุกรมตัวชี้วัดฯ แบบรวบรวมตัวชี้วัดฯ แบบติดตามและประเมินตัวชี้วัดฯ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ ในการนำตัวชี้วัดฯ ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามมีความเที่ยงเท่ากับ .92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกลุ่มการพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพที่ได้จากการศึกษาประกอบด้วย ตัวชี้วัดในมุมมองด้านผู้รับบริการ 5 ตัวชี้วัดตัวชี้วัดในมุมมองด้านกระบวนการภายใน 11 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดในมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 8 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 3 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด 2. บุคลากรทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติของกลุ่มการพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพไปใช้ในการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับสูง

บรรณานุกรม :
อรสา อัครวัชรางกูร . (2546). การสร้างตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรสา อัครวัชรางกูร . 2546. "การสร้างตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรสา อัครวัชรางกูร . "การสร้างตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อรสา อัครวัชรางกูร . การสร้างตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.