ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
นักวิจัย : ธนายุ โคสุวรรณ
คำค้น : บริษัทบริหารสินทรัพย์ , สถาบันการเงิน , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , หนี้ -- การจัดการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชาญ เลิศวิภาตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743472282 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6095
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ผู้วิจัยได้ศึกษาการประกอบธุรกรรมของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ในส่วนของการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด เดิม) เป็นกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบด้วยแผนภาพกระแสของข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เพื่อใช้ระบบสารสนเทศบนเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอสคิวแอล (Microsoft SQL) รุ่น 7.0 สำหรับการจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ในการเก็บข้อมูล โปรแกรมเดลไฟล (Delphi) รุ่น 5.0 สำหรับพัฒนาโปรแกรมการบันทึก แสดงผลและปรับปรุงข้อมูล และโปรแกรมคริสตอล รีพอร์ต (Crystal Reports) รุ่น 6.0 สำหรับจัดทำรายงาน จากนั้นทดสอบระบบงานปรากฏว่า สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ได้เป็นที่น่าพอใจ การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ระบบสารสนเทศสามารถช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน และลดเวลาในการปรับปรุงและค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ธนายุ โคสุวรรณ . (2543). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนายุ โคสุวรรณ . 2543. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนายุ โคสุวรรณ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ธนายุ โคสุวรรณ . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.