ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต
นักวิจัย : บุรฉัตร ฉัตรวีระ
คำค้น : คอนกรีต , ทราย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4650019 , http://research.trf.or.th/node/1825
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติขิงคอนกรีตผสมผงฝุ่นทรายไส้แบบ ( Foundry Sand Powder ) ซึ่งมีผลพลอยได้จากการกระบวนหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของบริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยผงฝุ่นทรายที่ทำการศึกษามี 2 กลุ่มคือ ผงฝุ่นทรายกลุ่ม Green Sand and Molding Waste ( GSW )ที่ได้จากกระบวนการทำแบบหล่อภายนอกและจากการทำแบบหล่อภายในได้ผงฝุ่นทรายกลุ่ม Shell Sand Waste ( SSW ) คุณสมบัติที่ทำการทดสอบประกอบด้วย องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของผงฝุ่นทรายไส้แบบ คุณสมบัติของคอนกรีตสดได้แก่ ค่าความต้องการน้ำที่ทำให้คอนกรีตมีค่าการยุบตัวเริ่มต้นตามที่กำหนด การสูญเสียค่าการยุบตัว หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตในสภาวะสด และระยะเวลาในการก่อตัว คุณสมบัติทางกลของคอนกรีตได้แก่ กำลังรับแรงอัดและแรงดึงแบบผ่าซีก และในโมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 28 วัน ส่วนคุณสมบัติทางด้านความทนทานของคอนกรีตประกอบด้วย การขยายตัวในน้ำการหดตัวแบบแห้ง ความทนทานต่อสารละลายโซเดียมซัลเฟต ( Na 2 So 4 ) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ในรูปของการยืดและ/หรือหดตัว และการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริก ( H 2 SO 4 ) และอะซิติก ( CH 3 COOH ) ซึ่งกำหนดความเข้มข้นเท่ากับ 1 นอร์มอลิตี้ ( N ) โดยมีตัวแปรหลักได้แก่ ปริมาณการแทนที่ของผงฝุ่นทรายไส้แบบกลุ่ม SSW ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 0 , 10 , 20 , 30 และ 40 โดยน้ำหนัก ส่วนผงฝุ่นทรายไส้แบบกลุ่ม GSW ถูกนำมาใช้แทนที่ในทรายธรรมชาติที่อัตราส่วนร้อยละ 0 , 5 , 10 และ 15 โดยน้ำหนักตามลำดับ โดยคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จเป็นคอนกรีตปกติและไม่มีส่วนประกอบของสารผสมเพิ่ม รวมทั้งกำหนดปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในคอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 300 , 350 และ 400 กิโลกรัม และค่าการยุบตัวเริ่มต้นเท่ากับ 5 ? 0.5 , 10 ? 0.5 และ 15 ? 0.5 เซนติเมตร ตามลำดับ จากการทดสอบ พบว่าความต้องการน้ำที่ทำให้คอนกรีตเกิดค่ายุบตัวเริ่มต้นตามที่กำหนด หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตในสภาพสดกำลังรับแรงอัดและแรงดึงแบบผ่าซีก โมดูลัสยืดที่อายุ 28 วัน การขยายตัวในน้ำ การหดตัวแบบแห้ง การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟตของและความต้านทานต่อการกัดกร่อนในรูปของร้อยละการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากกรดซัลฟูริกและอะซิติกของคอนกรีตผสมผงฝุ่นทรายไส้แบบกลุ่ม SSW มีค่าลดลง เมื่อสัดส่วนการแทนที่ผงฝุ่นทรายไส้แบบกลุ่ม SSW ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแแลนด์ประเภทที่ 1 มีค่าเพิ่มขึ้น โดยคอนกรีตผสมผงฝุ่นทรายไส้แบบมีค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน ลดลงร้อยละ 4 ถึง 49 ของคอนกรีตปกติซึ่งขึ้นอยู่กับสัดส่วนของคอนกรีตและร้อยละการแทนที่ของผงฝุ่นทรายไส้แบบ แต่กระนั้นค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมผงฝุ่นทรายไส้แบบมีการพัฒนามากขึ้นเมื่ออายุของคอนกรีตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าการสูญเสียค่าการยุบตัวและระยะเวลาการก่อตัวมีค่าเพิ่มขึ้น สำหับคอนกรีตผสมผงฝุ่นทรายไส้แบบกลุ่ม GSW มีค่าความต้องการน้ำที่ทำให้เกิดค่ายุบตัวเริ่มต้นตามที่กำหนด หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตในสภาพสด การสูญเสียค่าการยุบตัว การขยายตัวในน้ำ การหดตัวแบบแห้งและการขยายตัวเนื่องจากซัลเฟตเพิ่มขึ้น ในขณะที่กำลังรับแรงอัดและแรงดึงแบบผ่าซีก โมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 28 วันและร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการกัดกร่อนของกรดมีค่าลดลง เมื่อสัดส่วนของผงฝุ่นทรายไส้แบบในทรายธรรมชาติมีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีกำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันลดลงร้อยละ 1 ถึง 39 ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวกันกับคอนกรีตผสมผงฝุ่นทรายไส้แบบกลุ่ม SSW จากผลการทดสอบสรุปว่า สามารถใช้ผงฝุ่นทรายไส้แบบกลุ่ม SSW ในการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เพื่อผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้ถึงร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ในขณะที่สามารถนำผงฝุ่นทรายไส้แบบกลุ่ม GSW มาแทนที่ในทรายธรรมชาติโดยน้ำหนัก ได้ถึงร้อยละ 15 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จ

บรรณานุกรม :
บุรฉัตร ฉัตรวีระ . (2548). การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บุรฉัตร ฉัตรวีระ . 2548. "การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บุรฉัตร ฉัตรวีระ . "การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
บุรฉัตร ฉัตรวีระ . การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.