ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟ
นักวิจัย : เสาวนี ชินนาลอง
คำค้น : ฟุดฟิดฟอไฟ (รายการโทรทัศน์) , โทรทัศน์เพื่อการศึกษา , ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743465014 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6080
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการนำเสนอการสอน จุดมุ่งหมายและกระบวนการผลิต รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ชมได้รับจากรายการฟุดฟิดฟอไฟ ผลการวิจัยพบว่า รายการฟุดฟิดฟอไฟ ซึ่งเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในลักษณะของการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ นำเสนอภาษาอังกฤษในระดับของภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดของชาวอเมริกัน โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสอนสำนวน และคำศัพท์ โดยเฉพาะสำนวน คำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการสอนโดยไม่เน้นหลักภาษา พร้อมทั้งสอดแทรกเกร็ดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทั้งของไทยและอเมริกัน นำเสนอในรูปแบบของการพูดคุยสนทนาโดยพิธีกรสองคน และใช้กลวิธีการสอนโดยนำเนื้อหาที่ต้องการสอนผูกโยงเข้ากับเรื่องราว เหตุการณ์ และกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนไทย พร้อมทั้งถ่ายทำในสถานที่จริง เพื่อให้ผู้ชมมได้ซึมซับความรู้ไปพร้อมๆ กับความบันเทิง ผู้ผลิตรายการฟุดฟิดฟอไฟมีจุดมุ่งหมายที่จะให้รายการฟุดฟิดฟอไฟเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสังคมไทย และเป็นส่วนเสริมให้กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทย โดยเนื้อหาที่ผู้ผลิตหยิบยกมานำเสนอเป็นการหยิบยกจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้ผลิตเอง ซึ่งผู้ชมได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการในแง่ของการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อความบันเทิง แต่การนำไปปรับใช้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ภูมิหลังและความกระตือรือร้นของผู้ชมแต่ละท่าน

บรรณานุกรม :
เสาวนี ชินนาลอง . (2543). การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวนี ชินนาลอง . 2543. "การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวนี ชินนาลอง . "การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
เสาวนี ชินนาลอง . การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.