ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : อโณทัย พึ่งทองหล่อ
คำค้น : การจูงใจในการศึกษา , สื่อมวลชน -- อิทธิพล , การตัดสินใจ , การเรียนรู้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัญชลี ลีสวรรค์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741307888 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการศึกษาต่อของมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีเพศ อายุ สาขาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพการสมรสและอาชีพ แตกต่างกัน และ 3) เพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของมหาบัณฑิต เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ มหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 256 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า 1. มหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจด้านอิทธิพลจากสื่อบุคคล ด้านทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ และด้านอื่นๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. มหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจด้านการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาวิชาชีพและด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3. มหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จบจากสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่างกัน มีแรงจูงใจด้านอิทธิพลจากสื่อบุคคล ด้านการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ และด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. มหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีแรงจูงใจด้านอิทธิพลจากสื่อบุคคล ด้านการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ และด้านอื่นๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 5. มหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจด้านความมุ่งหวังของตนเอง ด้านอิทธิพลจากสื่อบุคคล ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ และด้านอื่นๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
อโณทัย พึ่งทองหล่อ . (2543). แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อโณทัย พึ่งทองหล่อ . 2543. "แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อโณทัย พึ่งทองหล่อ . "แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อโณทัย พึ่งทองหล่อ . แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.