ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในสารละลายที่มีคลอได์ผสมด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในสารละลายที่มีคลอได์ผสมด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี
นักวิจัย : อรยา วังศรี
คำค้น : การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน , แผนภูมิพอร์เบซ์ , เหล็กกล้าไร้สนิม , คลอไรด์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กอบบุญ หล่อทองคำ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743471065 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

งานวิจัยเพื่อสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำสองเกรดที่มีส่วนผสมคาร์บอนและแมงกานีสต่างกันโดยใช้เทคนิคทางไฟฟ้าเคมี โดยการวัดเส้นโพลาไรเซชั่นของเหล็กกล้าคาร์บอนในสารละลายที่มีความเข้มข้นคลอไรด์ 0-600 พีพีเอ็ม ค่าความเป็นกรดเบส 2-12 และอิ่มตัวด้วยออกซิเจนจากอากาศ อัตราการสแกน 0.1 มิลลิโวลต์ต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หลังจากการทดลองนำสารละลายไปวิเคราะห์เคมีเชิงคุณภาพเพื่อหาอิอออนของโลหะที่ละลายในสารละลาย จากเส้นโพลาไรเซชั่นจะนำค่าศักย์ไฟฟ้าการผุกร่อน (Ecor) ค่าศักย์ไฟฟ้า การเปลี่ยนสภาวะจากจากผุกร่อนเป็นการสร้างฟิล์ม (Epp) และค่าศักย์ไฟฟ้าที่ฟิล์มถูกทำลาย (Ep) ไปเขียนกราฟในแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรดเบสและศักย์ไฟฟ้า หรือแผนภูมิพอร์เบซ์ แผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำทั้งสองเกรดที่ได้จากการทดลองนี้แสดงพื้นที่ของโลหะที่เกิดการผุกร่อนมากกว่า แต่แสดงพื้นที่ของสภาวะที่เกิดฟิล์มพาสซีพแคบกว่าพื้นที่เดียวกันในแผนภูมิพอร์เบซ์ที่ได้จากการคำนวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ ที่ค่าความเป็นกรดเบสเดียวกัน ค่า Ecor, Epp และ Ep ในน้ำที่ไม่มีคลอไรด์มีค่ามากกว่าในน้ำที่มีคลอไรด์ เมื่อความเข้มข้นคลอไรด์ในช่วง 200-600 พีพีเอ็มเพิ่มขึ้น ค่า Ecor และ Epp เปลี่ยนแปลงน้อยมากขณะที่ค่า Ep มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้แมงกานีสอาจมีผลเพิ่มพื้นที่แสดงการผุกร่อนของเหล็กและช่วยสร้างฟิล์มพาสซีพ (เพิ่มพื้นที่ฟิล์ม Fe(OH)3) ในแผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในสารละลายที่มีความเข้มข้นคลอไรด์ 200-600 พีพีเอ็ม อย่างไรก็ตามเพื่อสรุปผลของแมงกานีสให้ชัดเจนควรจะมีการทดลองเพิ่มเติม

บรรณานุกรม :
อรยา วังศรี . (2543). การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในสารละลายที่มีคลอได์ผสมด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรยา วังศรี . 2543. "การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในสารละลายที่มีคลอได์ผสมด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรยา วังศรี . "การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในสารละลายที่มีคลอได์ผสมด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อรยา วังศรี . การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในสารละลายที่มีคลอได์ผสมด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.