ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของ ส.ป.ป. ลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1975-2003

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของ ส.ป.ป. ลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1975-2003
นักวิจัย : อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ
คำค้น : สังคมนิยม , ความชอบธรรมของรัฐบาล , ลัทธิคอมมิวนิสต์ , ลาว -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1975-
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ใจ อึ๊งภากรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741740972 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) --จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษากระบวนการ สร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลลาว ระหว่างปี 1975-2003 โดยใช้แนวทางมาร์กซิสม์ในการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อทราบถึงวิธีการที่รัฐบาลลาวสร้างความชอบธรรมทางการเมือง และวิพากษ์วิธีการนั้นตามมุมมองมาร์กซิสม์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสร้างความชอบธรรมทางการเมืองในลาวมีลักษณะตามแนวคิดที่นำมาศึกษาดังนี้ 1. แนวคิดที่นำมาใช้สร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐาล ส.ป.ป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามรูปแบบวิถีการผลิตทั้งในส่งโครงสร้างพื้นฐาน (base) และโครงสร้างส่วนบน (superstructure) รวมทั้ง สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง 2. การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ทางชนชั้นในลาว แนวคิดที่ถูกนำมาใช้สร้างความชอบธรรม ทางการเมืองจะถูกเลือกจากแต่ละชนชั้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นตัวเอง ท่ามกลางการท้าทายจากชนชั้นอื่น 3. การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองเป็นไปเพื่อครองความเป็นใหญ่ทางความคิด ทำให้มุมมองของชนชั้นตนเองเป็นมุมมองหลักของสังคม และยับยั้งการตระหนักถึงจิตสำนึกทางชนชั้นของชนชั้นอื่นได้ ซึ่งแต่ละแนวคิดที่รัฐบาลลาวใช้ เช่น ชาติ พุทธศาสนา สังคมนิยม กลไกตลาด และสร้างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็เป็นความพยายามของชนชั้นปกครองในการปิดบังจิตสำนึกทางชนชั้นผู้ถูกปกครองในลาว

บรรณานุกรม :
อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ . (2548). การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของ ส.ป.ป. ลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1975-2003.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ . 2548. "การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของ ส.ป.ป. ลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1975-2003".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ . "การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของ ส.ป.ป. ลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1975-2003."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ . การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของ ส.ป.ป. ลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1975-2003. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.