ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ
นักวิจัย : ประนอม สกุลพิพัฒน์
คำค้น : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ , การพยาบาล -- ฐานข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีณา จีระแพทย์ , ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741308906 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม เพื่อพัฒนาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน และเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเข้าสู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน และกลุ่มตัวอย่างในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ก่อนนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ส่วนคือ เครื่องมือในการศึกษาองค์ประกอบของฐานข้อมูลจำเป็น เครื่องมือในการพัฒนาโครงสร้างเชิงสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็น และแบบประเมินความเป็นไปได้ของโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และแบบประเมินความเป็นไปได้ของโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์มีค่าความเที่ยงของสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .98 การศึกษาฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ประกอบด้วยการทำสัมภาษณ์กลุ่มกับผู้บริหารการพยาบาล และการศึกษาเอกสาร รายงานต่างๆ จากนั้นจัดทำโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นที่ได้ และทำการประเมินความเป็นไปได้ในการนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. ฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการประกอบด้วยข้อมูล 3 หมวด 185 รายการข้อมูล 2. โครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 52 เอนติตี โดยครอบคลุมฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยในทั้ง 3 หมวด ได้แก่ หมวดข้อมูลสภาพแวดล้อมของการให้บริการพยาบาลตั้งแต่รับใหม่จนถึงจำหน่าย จำนวน 38 เอนติตี หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาลจำนวน 2 เอนติตี และหมวดการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ จำนวน 12 เอนติตี ซึ่งในแต่ละหมวดมีดัชนีอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 3. โครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในระดับเหมาะสมมาก

บรรณานุกรม :
ประนอม สกุลพิพัฒน์ . (2543). การพัฒนาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประนอม สกุลพิพัฒน์ . 2543. "การพัฒนาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประนอม สกุลพิพัฒน์ . "การพัฒนาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ประนอม สกุลพิพัฒน์ . การพัฒนาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.