ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับ สายการผลิตชิ้นส่วนนักเกิล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับ สายการผลิตชิ้นส่วนนักเกิล
นักวิจัย : จักษ์กฤต ปฏิเวธธรรม
คำค้น : เครื่องวัด , การวัด , การสอบเทียบเครื่องวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743472258 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6048
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแปรผันในระบบการวัดโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis) จากการศึกษาพบว่า ความผันแปรในระบบการวัดมีผลทำให้ค่าวัดที่วัดได้เบี่ยงเบนไปจากค่าจริงของสิ่งที่ได้รับการวัดเสมอดังสมการ X = mu + epsilon (ค่าที่วัดได้ = ค่าจริง + ค่าความคลาดเคลื่อน) และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ของระบบการวัดส่วนมากเกิดจาก การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและ วิธีการวัดของพนักงานที่ทำหน้าที่วัด โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการวิจัยเครื่องมือวัดที่อยู่ในสายการผลิตนัทเกิล จำนวน 20 รายการ แบบ Variable characteristic = 8 รายการ และแบบ Attribute characteristic = 12 รายการ โดยที่การวิเคราะห์ระบบการวัดจะพิจารณาถึง 1. ความถูกต้อง ซึ่งจะพิจารณาในคุณสมบัติ ค่าไบอัสและค่าเสถียรภาพของระบบการวัด 2. ความแม่นยำของระบบการวัดโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 3. ความสามารถของกระบวนการวัดแบบข้อมูลนับ (Attribute) จากผลการวิจัยพบว่า ความผันแปรที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือวัดแบบ variable characteristic มาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด และเครื่องมือวัด จึงได้ทำการปรับปรุงและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด และนำเครื่องมือวัดมาทำการสอบเทียบใหม่ทั้งหมด ส่วนเครื่องมือวัดแบบ Attribute characteristic นั้นความผันแปรที่เกิดขึ้นจะมาจากเครื่องมือวัดที่สึกหรอ และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด จึงได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวัดและฝึกอบรมวิธีการวัดที่ถูกต้องให้กับพนักงาน จากการปรับปรุงดังกล่าวทำให้ค่าความผันแปรในระบบการวัดของแต่ละเครื่องมือวัดมีเปอร์เซ็นต์ลดลงและอยู่ในเกณฑ์การยอมรับตามระบบมาตรฐาน QS-9000.

บรรณานุกรม :
จักษ์กฤต ปฏิเวธธรรม . (2543). การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับ สายการผลิตชิ้นส่วนนักเกิล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักษ์กฤต ปฏิเวธธรรม . 2543. "การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับ สายการผลิตชิ้นส่วนนักเกิล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักษ์กฤต ปฏิเวธธรรม . "การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับ สายการผลิตชิ้นส่วนนักเกิล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
จักษ์กฤต ปฏิเวธธรรม . การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับ สายการผลิตชิ้นส่วนนักเกิล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.